Одразот на придевските суфикси -jь, -ъ во македонската ојконимија

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top