Трансонимизацијата од аспектот на социјалниот и комуникативниот статус на језичниот знак

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top