Ekološka diferencijacija vrsta roda Potentilla L. u ekosistemima Nacionalnog parka »Biogradska gora« i planine Bjelasice

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top