Neka razmatranja problema merenja vrednosti i ciljeva ekonomske aktivnosti u socijalističkom samoupravnom društvu

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top