Radnička participacija i radnička kontrola u Zapadnoj Evropi — Istorija, pravci, modeli, problemi i perspektive

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top