Samoupravljanje kao put izgradnje Marksove „Slobodne asocijacije” proizvođača

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top