Uporedna analiza ekoloških i fitocenoloških karakteristika mezofilnih livada sveze Pancicion Lakušić 1966, sa prostora Nacionalnog parka »Biogradska gora« i planine Ozren kod Sarajeva

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top