Осврт на дескриптивна и метафорична именовања у топонимији Пивске планине

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top