Трансонимизацијата од аспектот на социјалниот и комуникативниот статус на језичниот знак

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top