KEY WORD: myth

Pekićeva idiosinkrazija prema zvaničnoj istoriografiji

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Историја и мит у Златном руну Борислава Пекића

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

The spatial and temporal nostalgia for the Mediterranean (through examples from Macedonian poetry)

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Filozofija i književnost

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Književnost i filozofija: intertekstualna kontroverza

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top