Macro-economic Theory and Economic Policy

With a Special Reference to the Yugoslav Self-Management Economy

Makroekonomska teorija i ekonomska politika
Original title:
Subtitle in original language:
S posebnim osvrtom na jugoslovensku samoupravnu privredu
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Co-publisher:
Savet akademija nauka i umetnosti SFRJ
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
25–27. 09. 1986.
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
774
ISBN:
86-7215-010-4
Short link to the book:
http://canupub.me/gxfd
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Branislav Šoškić: UVODNI REFERAT
 2. Branislav Šoškić: MAKROEKONOMSKA TEORIJA I EKONOMSKA POLITIKA

PRVI DIO

 1. Hasan Hadžiomerović: MARGINALIJE UZ EKONOMSKU TEORIJU JUGOSLOVENSKOG MODELA SOCIJALIZMA
 2. Ivo Fabinc: MAKROEKONOMSKA TEORIJA, EKONOMSKA POLITIKA I EKONOMSKA RACIONALNOST
 3. Ljubiša Adamović: RELEVANTNOST SAVREMENIH TEORIJA STAGNACIJE
 4. Dragutin Marsenić: UTOPIJSKI ELEMENTI U MARKSOVOJ PROJEKCIJI NOVOG DRUŠTVA
 5. Lazar Pejić: MARKS I KEJNS: UPOREDNA ANALIZA DOPRINOSA MAKROEKONOMSKOJ ANALIZI
 6. Aleksandar Perić: ZNAČAJ KEJNSOVE »OPŠTE TEORIJE ZAPOSLENOSTI, KAMATE I NOVACA« ZA FISKALNU TEORIJU I PRAKSU
 7. Vera Pilić-Rakić: LABILNOST REPRODUKCIJE I KONCEPCIJE »MARKS KONTRA KEJNS« I »KEJNS KONTRA MARKS«
 8. Miomir Jakšić: KEJNZIJANSKI KONSENSUS I EKONOMSKE POLITIČKE DIMENZIJE
 9. Ivan Vujačić: KLASIKA VERSUS KEJNZIJANIZAM — JEDAN JEDNOSTAVAN FORMALNI PRISTUP
 10. Radmilo Pešić: EKONOMIKA PONUDE NASUPROT KEJNZIJANSKOJ EKONOMICI
 11. Đuro Medić: PREDMET I ZADACI STUDIJA SAVREMENE EKONOMSKE MISLI

DRUGI DIO

 1. Obren Blagojević: GLAVNI PROBLEMI EKONOMSKE POLITIKE U ISTORIJI EKONOMSKE MISLI SRBIJE
 2. Ljubomir Madžar: OBLICI I UZROCI NEEFIKASNOSTI EKONOMSKE POLITIKE
 3. Dragoljub Stojanov: EKONOMSKA TEORIJA I SAMOUPRAVLJANJE (TEORIJA KAPITALA I RADA)
 4. Strašimir Popović: KONTRADIKCIJE U JUGOSLOVENSKOM EKONOMSKOM SISTEMU I NJIHOVE IMPLIKACIJE NA MAKROPLANU
 5. Ivan Stojanović: TREBA LI SASVIM NAPUSTITI »DOGOVORNU EKONOMIJU«?
 6. Risto Vukčević: EKONOMSKE ZAKONITOSTI I JUGOSLOVENSKI PRIVREDNI SISTEM
 7. Cveta Mlakar: PROTIVREČNOSTI IZMEĐU MAKROEKONOMSKIH ZAKONITOSTI I EKONOMSKE POLITIKE SFRJ
 8. Nada Šišul: MEHANIZAM EKONOMSKIH ZAKONITOSTI U SOCIJALISTIČKOM SAMOUPRAVNOM DRUŠTVU
 9. Dušan Sabolović: UTJECAJ PRIVREDNOG RAZVOJA NA UNAPREĐENJE MEĐUNARODNE RAZMJENE
 10. Rajko Tomaš: PRILOG IZUČAVANJU MARKSOVIH I ENGELSOVIH STAVOVA O MJESTU I ULOZI ROBNE PROIZVODNJE U SOCIJALIZMU

TREĆI DIO

 1. Nikola Čobeljić: NOVI PROBLEMI I NOVI PRISTUPI PRIVREDNOM RAZVOJU
 2. Vladimir Stipetić: OPADAJUĆA EFIKASNOST INVESTIRANJA U JUGOSLOVENSKU PRIVREDU
 3. Dragomir Vojnić: REALNE EKONOMSKE KATEGORIJE I DRUŠTVENA REPRODUKCIJA
 4. Božidar Gluščević: SAZNANJE RAVNOMJERNOSTI I REDUKCIJA NEIZVJESNOSTI U DRUŠTVENOM RAZVOJU
 5. Stojan Novaković: VELIKI SISTEMI KAO INTEGRATIVNI FAKTORI PRIVREDNOG RAZVOJA JUGOSLAVIJE
 6. Momir Čećez: PROŠIRENA REPRODUKCIJA U EKONOMSKOJ TEORIJI I PRIVREDNOM SISTEMU JUGOSLAVIJE
 7. Dragutin Radunović: UNUTRAŠNJE REZERVE U FUNKCIJI STABILIZACIJE JUGOSLOVENSKE PRIVREDE
 8. Nikola Kljusev: NAUČNO TEHNOLOŠKI IZAZOV I FINANSIRANJE DRUŠTVENE REPRODUKCIJE
 9. Dragoje Žarković: DRUŠTVENO-EKONOMSKI SISTEM I MOGUĆNOSTI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA U NAS
 10. Mitra Šaroska: ATOMIZIRANOST I KONCENTRISANJE AKUMULACIJE
 11. Božidar Jovanović: NEKI ASPEKTI REGIONALNOG PRIVREDNOG RAZVOJA NEDOVOLJNO RAZVIJENIH PODRUČJA I NJIHOV ODRAZ NA SAVREMENE MEĐUNACIONALNE ODNOSE U NAŠOJ ZEMLJI
 12. Časlav Ocić: KLASIFIKACIJA JUGOSLOVENSKIH PODRUČJA PREMA STEPENU EKONOMSKE RAZVIJENOSTI (REZIME)
 13. Vladimir Rašković: SOCIO-EKONOMSKI PROBLEMI OPSTANKA, TRANSFORMACIJE I RAZVITKA SELA — DIJALEKTIKA PREVAZILAŽENJA KONZERVATIVIZMA U ODNOSU NA SELO, SELJAŠTVO I RAZVOJ POLJOPRIVREDE
 14. Milinko Šćepanović: POLJOPRIVREDA I PRIVREDNI RAZVOJ
 15. Miroslav Milojević: SPOSOBNOST GENERISANJA NOVIH ORGANIZACIJA KAO FAKTOR EFIKASNOSTI FUNKCIONISANJA PRIVREDE
 16. Dragana Gnjatović: ULOGA MMF I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ U SPOLJNO-FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDE JUGOSLAVIJE
 17. Radovan Andrejčić: MOTIVACIJA KVALITETA KAO KOMPONENTA PRIVREDNOG RAZVOJA

ČETVRTI DIO

 1. Nikola Uzunov: POLAZNE TEZE ZA JEDNU TEORIJU (NE)ZAPOSLENOSTI U SOCIJALISTIČKOM SAMOUPRAVNOM DRUŠTVU
 2. Stevan Devetaković: NEKE MOGUĆNOSTI UVEĆANJA ZAPOSLENOSTI U SEKTORU USLUGA I RAZVOJEM DRUŠTVENIH DELATNOSTI
 3. Avduel Kurpejović: NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE I BRŽI RAZVOJ MANJE RAZVIJENIH PODRUČJA
 4. Slobodan Jovanović: NEKI SPECIFIČNI MOMENTI NA STABILIZACIONOM PUTU JUGOSLOVENSKE PRIVREDE USLOVLJENI POSTOJEĆOM ORGANIZACIJOM NAŠEG DRUŠTVA

PETI DIO

 1. Marijan Korošić: MOGUĆA ANTIINFLACIONA POLITIKA U SAMOUPRAVNIM UVJETIMA
 2. Mate Babić: STAGFLACIJA — JUGOSLAVENSKI PROBLEM
 3. Slobodan Komazec: NEEFIKASNOST MAKROEKONOMSKE POLITIKE U USLOVIMA POLICENTRIČNOG ETATIZMA I KRIZE LEGITIMITETA SAVREMENE DRŽAVE
 4. Dejan Popović: STIMULATIVNA FUNKCIJA PORESKE POLITIKE U SAMOUPRAVNOM SOCIJALISTIČKOM SISTEMU PRIVREĐIVANJA
 5. Maja Levi Jakšić: KVANTITATIVNA TEORIJA NOVCA: SISTEMSKI PRISTUP
 6. Ivica Prga: MONETARNE RESTRIKCIJE I STRATEGIJA STABILIZACIJE PRIVREDNOG SISTEMA
 7. Mlađen Kovačević: OSNOVNI ELEMENTI DUGOROČNE STRATEGIJE EKONOMSKIH ODNOSA JUGOSLAVIJE SA INOSTRANSTVOM
 8. Ljubica Teslić-Nadlački: POLITIKA DEVIZNOG KURSA I KONCEPCIJSKA PITANJA
 9. Viđen Ranđelović, Miladin Ševarić: AGROINDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U SPOLJNOTRGOVINSKOJ RAZMENI JUGOSLAVIJE
 10. Ilja Jurančić: RASPODELA DOHOTKA U ULOZI PODSTICANJA RADNE I DOHODOVNE EFIKASNOSTI RADNIH PROCESA