National Park “Lovćen” — Natural and Cultural Values

Nacionalni park „Lovćen” — prirodna i kulturna dobra
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
17–18. 9. 1993.
Book number in Edition:
34
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
360
ISBN:
086-7215-044-9
Short link to the book:
http://canupub.me/5vmm
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Милорад Мијушковић: УВОДНА РИЈЕЧ
 2. Михаило Вучковић, Димитрије Пејовић: ИСТОРИЈАТ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЛОВЋЕН”
 3. Мирко Мирковић: ГЕОЛОГИЈА ТЕРЕНА ПЛАНИНЕ ЛОВЋЕН
 4. Милан Радовановић: ПЛУВИОМЕТРИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЛОВЋЕН”
 5. Василије Радуловић: ХИДРОГЕОЛОГИЈА ПЛАНИНЕ „ЛОВЋЕН”
 6. М. Вујисић, М. Радуловић, П. Вујисић: ХИДРОГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КАРСТНИХ ТЕРЕНА ШИРЕ ОКОЛИНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАПКА „ЛОВЋЕН”
 7. Василије Радуловић: МОГУЋНОЦТ СТВАРАЊА АКУМУЛАЦИЈА ВОДА НА ПРОСТОРУ ПЛАНИНЕ ЛОВЋЕН
 8. Радован Маретић: МОГУЋНОСТ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ЗА НАЦИОНАЛНИ ПАРК „ЛОВЋЕН”
 9. Боривоје Ф. Мијатовић: МОГУЋНОСТ ИНТЕГРИСАНОГ УПРАВЉАЊА ВОДНИМ РЕСУРСИМА ПЛАНИНЕ ЛОВЋЕН
 10. Владислав Влаховић: ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКЕ МОГУЋНОСТИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА НА ЛОВЋЕНУ
 11. Ондреј Визи: ОРНИТОЛОШКЕ ОДЛИКЕ ШИРЕГ ПРОСТОРА ЛОВЋЕНА
 12. Божана Јовановић: GASTROPODA (MOLLUSCA) МАСИВА ЛОВЋЕН И ЊИХОВ ЗНАЧАЈ
 13. Гордан С. Караман: AMPHIPODA (CRUSTACEA MALACOSTRACA) ЛОВЋЕНСКОГ МАСИВА И ЊИХОВ НАУЧНИ ЗНАЧАЈ
 14. Драган Караџић, Владимир Вујановић: БОЛЕСТИ БУКОВИХ САСТОЈИНА ХА ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЛОВЋЕН”
 15. Владимир Вујановић, Михаило Вучковић: СТАЊЕ И УГРОЖЕНОСТ ШУМА У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ „ЛОВЋЕН”
 16. Весна Караман: ПРОБЛЕМИ ЗАШТИТЕ ПОДГОРИНЕ ЛОВЋЕНА (ОСВРТ НА ПОЛУОСТРВО ВРМАЦ)
 17. Вукић Пулевић, Златко Булић: НЕКИ ОТВОРЕНИ ТАКСОНОМСКИ И ФИТОГЕОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ У ФЛОРИ ЛОВЋЕНА
 18. Златко Булић: ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД ИСТРАЖИВАЊА ФЛОРЕ И ВЕГЕТАЦИЈЕ ЛОВЋЕНА
 19. Владимир Вујановић, Драган Караџић, Милосав Анђелић: НАЛАЗ БОРА КРИВУЉА
 20. Јелена Никчевић: ДОСАДАШЊА ИСТРАЖИВАЊА ЕНТОМОФАУНЕ ЛОВЋЕНА И ОКОЛИНЕ
 21. Чедомир Марковић: ТРАГОВИ МАТЕРИЈАЛНЕ КУЛТУРЕ РАНИЈИХ ЕПОХА НА ПРОСТОРИМА НАЦИОНАЛНОГ ПАПКА „ЛОВЋЕН”
 22. Александар Чиликов: СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ ХА ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПАПКА „ЛОВЋЕН”
 23. Михаило Вучковић, Братислав Атанацковић: ПЕЈСАЖНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЛОВЋЕН”
 24. Стеван М. Станковић: ЕЛЕМЕНТИ ТУРИСТИЧКЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ ПЛАНИНА СА ОСВРТОМ НА ЛОВЋЕН
 25. Вељко М. Мартиновић: ЕКОНОМСКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПОДРУЧЈА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЛОВЋЕН”
 26. Михаило Вучковић: СМЈЕРНИЦЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЛОВЋЕН”
 27. Милорад Васовић: ТУРИЗАМ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ЛОВЋЕНА
 28. Лука Милуновић: НЕКИ АСПЕКТИ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ ВРИЈЕДНОСТИ НАЦИОНАЛНОГ ПАПКА „ЛОВЋЕН” У ТУРИЗМУ
 29. Живадин Јовичић: ЛОВЋЕНСКО-ЦЕТИЊСКА ТУРИСТИЧКА СИНТАГМА
 30. Душан Мартиновић, Милан Вуловић, Раде Кустудић: О НЕКИМ ТРАДИЦИОНАЛНИМ ОБЛИЦИМА ПРИВРЕЂИВАЊА У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ „ЛОВЋЕН”
 31. Радован Бакић: ПРИРОДА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЛОВЋЕН” У ФУНКЦИЈИ ЗАДОВОЉЕЊА ПОТРЕБА СТАНОВНИШТВА
 32. Зоран Вулевић: ЗДРАВА ХРАНА — ЈЕДАН ОД ФАКТОРА РАЗВОЈА ШИРЕГ ПОДРУЧЈА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЛОВЋЕН”
 33. Љубо Павићевић: О ГАЈЕЊУ КРОМПИРА НА ЛОВЋЕНУ И ЊЕГОВОЈ ОКОЛИНИ
 34. Даниел Винцек, Вукић Пулевић: ЛОВЋЕН У ОЧИМА ПЛАНИНАРА
 35. Павле Ђоновић: ЛОВЋЕН КАО ВАЗДУШНА БАЊА
 36. Филип Турчиновић: ПОЈАМ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА СА СТАНОВИШТА МЕЂУНАРОДНОГ ЈАВНОГ ПРАВА
 37. ЗАКЉУЧЦИ