Восьмая лингвистическая конференция „Дни Бошковича”

Osmi lingvistički skup „Boškovićevi dani”
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
27. 05. 2011.
Book number in Edition:
109
Book number in Department:
36
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
306
ISBN:
978-86-7215-287-6
COBISS.CG-ID:
19737616
Short link to the book:
http://canupub.me/xp98
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Живојин Станојчић: СЕМАНТИЧКЕ И МОРФОФОНОЛОШКЕ ОСНОВЕ НАСТАНКА ЈЕДНОГ (МОГУЋНОГ) ТВОРБЕНОГ МОДЕЛА (српско психолог : *психолошкиња)
 2. Радојица Јовићевић: АКТУЕЛНЕ ЛЕКСИЧКЕ И ГРАМАТИЧКЕ А{Б}НО{Р}МАЛИЈЕ – Наслов овога рада произишао је из исказа у медијима –
 3. Бранислав Остојић: ЛЕКСИKОГРАФСКИ И ГРАМАТИЧКИ ОПИС ЈЕЗИЧКИХ ЈЕДИНИЦА (Једна паралела)
 4. Божо Ћорић: ДЕРИВАЦИЈА, ЛЕКСИКОЛОГИЈА, ЛЕКСИКОГРАФИЈА (ОПШТИ ПОГЛЕД НА УЗАЈАМНОСТ)
 5. Милош Ковачевић:НОРМАТИВНИ АСПЕКТИ КОНСТРУКЦИЈА ТИПА „НОСИТИ (СА) СОБОМ”
 6. Радмило Маројевић: О РЈЕЧНИКУ ЊЕГОШЕВОГ СПЈЕВА „ЛУЧA МИКРОКОЗМА”
 7. Миодраг Јовановић: ПАЛАТАЛНЕ АФРИКАТЕ И ЕКСПЛОЗИВНИ ДЕНТАЛИ НА КРАЈУ РИЈЕЧИ У ГОВОРИМА ЦРНЕ ГОРЕ
 8. Зорица Радуловић: О РЈЕЧНИЦИМА ГОВОРА ЗЕТЕ И ОКОЛИНЕ МОЈКОВЦА
 9. Ана Б. Пејановић: ЊЕГОШЕВ ФРАЗЕОЛОШКИ РЈЕЧНИК (ЛЕКСИКОГРАФСКА КОНЦЕПЦИЈА)
 10. Миомир Абовић: О ЈЕДНОЈ (АТИПИЧНОЈ) УПОТРЕБИ ВЕЗНИКА „АКО” У НАШЕМ ЈЕЗИКУ И ЗАВИСНИМ КЛАУЗАМА КОЈЕ ТАЈ ВЕЗНИК УВОДИ
 11. Милена Бурић: О СУФИКСУ -(Н)ИК 
 12. Ненад Вуковић: КУЛТУРНИ КОД И СТЕРЕОТИПИ КАО ФАКТОРИ ЗАЈЕДНИЧКОГ СЛОВЕНСКОГ КУЛТУРНОГ ХОДА
 13. Славица Перовић: ТЕКСТ КАО ЈЕДИНИЦА ЛИНГВИСТИЧКЕ СТРУКТУРЕ – ПРИЧАМ ТИ ПРИЧУ
 14. Јелица Стојановић: МОРФОЛОКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИМЕНИЦА У ПАШТРОВСКИМ ИСПРАВАМА (16–19. ВИЈЕК)
 15. Миланка Ј. Бабић: НОРМА И ЕКСКЛАМАТИВНЕ РЕЧЕНИЦЕ
 16. Драга Бојовић: УВОД У СИНТАКСУ ДИЈАЛЕКАТСКИХ ФРАЗЕОЛОШКИХ ЈЕДИНИЦА (ЛЕКСИКОГРАФСКИ ОГЛЕД)
 17. Јелена Башановић-Чечовић: СЕМАНТИЧКЕ И ТВОРБЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ГЛАГОЛА БАСТАТИ У ЦРНОГОРСКОМ ЈЕЗИЧКОМ ИЗРАЗУ
 18. Данијела Ристић: НЕКЕ ФОНЕТСКО-МОРФОЛОШКЕ ОСОБЕНОСТИ У ЈЕЗИКУ НИКОЛЕ ЛОПИЧИЋА
 19. Соња Ненезић: О ЈЕДНОЈ ВРСТИ КВАЛИФИКАТИВНОГ ГЕНИТИВА БЕЗ ПРЕДЛОГА И ОБАВЕЗНОГ ДЕТЕРМИНАТОРА
 20. Миодарка Тепавчевић: ИЗ ЛЕКСИКЕ ЦРНОГОРСКИХ ГОВОРА
 21. Сања Шубарић: О ГРАМАТИЧКОЈ И ЛЕКСИКОГРАФСКОЈ ДЕСКРИПЦИЈИ ПРИЛОГА ТИПА ЈЕДАНПУТ И РИЈЕЧЦИ (-)ПУТ И ПУТА
 22. Милош Кривокапић: ЛЕКСИЧКИ СЛОЈЕВИ У ЈЕЗИКУ СЕРДАРА И ГУВЕРНАДУРА РАДОЊИЋА 
 23. Ана Јањушевић-Оливери: ПАРТИКУЛЕ ВЕЗНИЧКОГ ПОРИЈЕКЛА У ЊЕГОШЕВОМ ЈЕЗИКУ
 24. Радојка Вуксановић, Бојана Милосављевић: ПОЈМОВНО ЗНАЧЕЊЕ СРЕЋЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ