Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost

Renewable energy sources and energy efficiency
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
7. 10. 2013.
Broj knjige u ediciji:
124
Broj knjige u odjeljenju:
17
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
192
ISBN:
978-86-7215-337-8
COBISS.CG-ID:
24377104
Bibliografska jedinica:

Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost, Zbornici radova sa naučnih skupova, 124, Odjeljenje prirodnih nauka, 17, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2013.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/lpa5
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Miodrag Čanović: Pozdravna riječ
 2. Momir Đurović: Nuklearna energetika poslije Fukušime: renesansa ili sahrana?
 3. Vlatko Doleček, Isak Karabegović: Obnovljivi izvori energije Bosne i Hercegovine: Stanje i perspektive
 4. Nenad Kažić: Jedan postupak određivanja sezonskog faktora grijanja toplotne pumpe (HSPF)
 5. Vladimir Bulatović, Uroš Karadžić: Eksperimentalna instalacija za istraživanje hidromehaničkih prelaznih procesa
 6. Zoran Nikolić, Vladimir M. Šiljkut, Zlatomir Živanović: Neprekidno napajanje autonomnih potrošača vršne snage 5kW korišćenjem hibridnog (PV i DA) napajanja
 7. V. Ivanović, V. Pajković, D. Ivanović, B. Dragović: Mogućnost primene deponijskog gasa kao alternativnog goriva u drumskom saobraćaju
 8. T. M. Pavlović, D. D. Milosavljević, D. LJ. Mirjanić: Eksperimentalno određivanje energetske efikasnosti solarne elektrane na PMF-u u Nišu
 9. Maja Đurović-Petrović, Žarko Stevanović, Borislav Grubor: Novi ciljevi Srbije za izgradnju energetskih objekata na obnovljive izvore energije do 2020. godine
 10. Žarko Stevanović, Nikola Mirkov, Žana Stevanović, Borislav Grubor, Maja Đurović-Petrović: Neizvesnost procene ekstremne brzine vetra i klasifikacija vetro turbina zavisno od lokacije
 11. Jelena Janjušević: Legalizacija neformalnih naselja u Crnoj Gori primjenom mjera energetske efikasnosti
 12. Igor Kovačević: Razvoj projekata obnovljivih izvora energije u Crnoj Gori
 13. Radenko Pejović: Obrazovanje kadrova iz oblasti obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost
 14. Draško Kovač, Martin Ćalasan: Pregled i karakteristike plimnih turbina
 15. Goran Sekulić: Mogućnosti razvoja malih hidroelektrana — značaj hidroloških podloga
 16. Milan B. Šekularac, Esad M. Tombarević: Analiza geotermalnog razmjenjivača toplote zemlja-vazduh u klimatskim uslovima Podgorice
 17. Milica Jovanović-Popović, Dušan Ignjatović, Nataša Ćuković: Metodologija zasnovana na tabuli za procjenu potencijala uštede energije na lokalnom nivou
 18. Dušan Ignjatović, Nataša Ćuković Ignjatović, Milica Jovanović Popović: Nacionalna tipologija stambenih zgrada kao osnov strategije rehabilitacije