НЕГИРАНИ ОБЛИК ИМПЕРАТИВА (НЕ+ИМПЕРАТИВ) И НЕГИРАНЕ ПЕРИФРАСТИЧНЕ ИМПЕРАТИВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (НЕМОЈ+ИНФИНИТИВ И НЕМОЈ+ДА+ПРЕЗЕНТ) У ДОКУМЕНТИМА ЦРНОГОРСКОГ СЕНАТА

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top