C*-ALGEBRE VIŠEDIMENZIONALNIH SINGULARNIH INTEGRALNIH OPERATORA SA PREKIDNIM PO DUALNOJ PROMJENLJIVOJ SIMBOLIMA I IZRAČUNAVANJE INDEKSA NETEROVIH OPERATORA (I)

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top