MONTENEGRIN AND MACEDONIAN LITERARY, LINGUISTIC AND CULTURAL RELATIONS

Crnogorsko-makedonske književne, jezičke i kulturne veze
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
1–2. 11. 1988.
Book number in Edition:
31
Department:
Book number in Department:
10
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
240
ISBN:
86-7215-037-6
Short link to the book:
http://canupub.me/r0hh
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

ПОЗДРАВНИ ГОВОРИ

 1. Говор акад. Чеда Вуковића на отварању скупа
 2. Поздравни говор предсједника ЦАНУ акад. Мирчете Ђуровића
 3. Поздравни говор представника МАНУ акад. Александра Спасова

РЕФЕРАТИ

 1. Јевто М. Миловић: РАЗГОВОР С БЛАЖОМ КОНЕСКИМ
 2. Александар Спасов: СТРАНИЦИ ОД КНИЖЕВНО-КУЛТУРНАТА ДЕЈНОСТ НА ВУКАЈЛО КУКАЉ ВО МАКЕДОНИЈА
 3. Милосав Бабовић: ЗОГОВИЋЕВ АЛМАНАХ „1930. НА ЈУГУ”
 4. Радомир В. Ивановић: ДРАМА ПЈЕВАЊА И ДРАМА ЖИВЉЕЊА (ЛИРСКИ ПАРАЛЕЛИЗМИ У ПОЕЗИЈИ ДУШАНА КОСТИЋА И АНТА ПОПОВСКОГ)
 5. Блаже Конески, Оливера Јашар-Настева: МАКЕДОНСКО-ЦРНОГОРСКЕ ПАРАЛЕЛЕ У СИСТЕМУ ПРИДЕВСКИХ ЗАМЕНИЦА СВИ И ЦЕЛИ
 6. Зузана Тополињска: МАКЕДОНСКО-ЦРНОГОРСКИТЕ ПАРАЛЕЛЕ У СИСТЕМУ НЕОДРЕЂЕНИХ ЗАМЕНИЦА
 7. Асим Пецо: ИЗ ФОНЕТСКЕ ПРОБЛЕМАТИКЕ СРПСКОХРВАТСКОГ И МАКЕДОНСКОГ ЈЕЗИКА (О СУДБИНИ ФОНЕМЕ X У ТИМ ЈЕЗИЦИМА)
 8. Мато Пижурица: ЕТИМОЛОГИЈА РИЈЕЧИ УГИЧ
 9. Ратко Ђуровић: О ПОЗОРИШНОМ КОМАДУ „МАКЕДОНАЦ НА ИЗБОРИМА” ИЗ 1921. ГОДИНЕ
 10. Томе Саздов: ТЕМАТСКИТЕ И ДРУГИ СЛИЧНОСТИ ВО ПОСЛОВИЦИТЕ И ПОГОВОРКИТЕ КАЈ МАКЕДОНЦИТЕ И ЦРНОГОРЦИТЕ
 11. Драги Стефанија: ЗА ЕРЛАНГЕНСКИОТ РАКОПИС ДЕНЕС — ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ ЕЛЕМЕНТИ ВО ПЕСНИТЕ
 12. Вера Стојчевска-Антиќ: ИСТРАЖУВАЊАТА И РЕЗУЛТАТИТЕ НА ПРОФ. ВЛАДИМИР МОШИН ОД ЦРНОГОРСКИТЕ РАКОПИСНИ ЗБИРКИ
 13. Михаило Георгиевски: ПЕЧАТЕНИТЕ КНИГИ ВО ЦРНОГОРСКИТЕ ПЕЧАТНИЦИ НА ЃУРАЃ ЦРНОЕВИЌ И БОЖИДАР ВУКОВИЌ ШТО СЕ НАОЃААТ ВО СР МАКЕДОНИЈА И КНИЖЕРНИЦАТА НА КАРА ТРИФУН ВО СКОПЈЕ
 14. Нада Петковска: ТРАГИЧНАТА ФАРСА ВО МАКЕДОНСКАТА И ЦРНОГОРСКАТА ДРАМСКА КЊИЖЕВНОСТ (СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ТВОРЕШТВОТО НА КОЛЕ ЧАШУЛЕ И БОРИСАВ ПЕКИЌ)
 15. Душан Ј. Мартиновић: ЈОВАН РОГАНОВИЋ О „МАКЕДОНСКОМ ПИТАЊУ”
 16. Слободан Калезић: РАДОВИ РАДОМИРА ИВАНОВИЋА ИЗ МАКЕДОНИСТИКЕ
 17. Загорка Калезић: МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ У ЧАСОПИСИМА „СТВАРАЊЕ” И „СУСРЕТИ”
 18. Науме Радически: РАДОВАН ЗОГОВИЌ И МАКЕДОНИЈА
 19. Ристо В. Радуновић: ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ СТОЧАРСКЕ ЛЕКСИКЕ КАРПАТСКО-ВАЛКАНСКОГ АРЕАЛА