Proceedings of the Department of Arts, 23/2005

Glasnik Odjeljenja umjetnosti, 23/2005
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Edition:
Department:
Book number in Department:
23
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
272
ISSN:
0350–5480
COBISS.CG-ID:
762637
Short link to the book:
http://canupub.me/gnml
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Живојин СТАНОЈЧИЋ: СПОНТАНИ ДИЈАЛЕКТИЗАМ У ЈЕЗИКУ ПИСЦА
 2. Бранислав ОСТОЈИЋ: ДРОБЊАЧКИ ТОПОНОМАСТИЧКИ АПЕЛАТИВИ У ФУНКЦИЈИ ТОПОНИМА
 3. Радмило МАРОЈЕВИЋ: ФРАЗЕОЛОШКЕ МАРГИНАЛИЈЕ УЗ КРИТИЧКО ИЗДАЊЕ ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА
 4. Ненад ВУКОВИЋ: СЕМАНТИКА ИГРЕ „ВУКОВА” СЕМАНТИКАРИЈЕЧИ У ИГРИ
 5. Рајка ГЛУШИЦА: О ГРАФИЈСКИМ ОДЛИКАМА ПАШТРОВСКИХ ИСПРАВА ИЗ XIX ВIЈЕКА
 6. Јелица СТОЈАНОВИЋ: СУДБИНА СУГЛАСНИКА Х И СТАРОГ ПОЛУГЛАСНИКА У ПАШТРОВСКИМ ИСПРАВАМА И ГОВОРУ ПАШТРОВИЋА
 7. Миодраг ЈОВАНОВИЋ: ДИСТРИБУЦИЈА СТАРОГА ВОКАЛА ЈАТА И СРОДНЕ ПОЈАВЕ У „ПРИЧАЊИМА ВУКА ДОЈЧЕВИЋА” С. М. ЉУБИШЕ И ПАШТРОВСКОМ ГОВОРУ
 8. Миодарка ТЕПАВЧЕВИЋ: О ПРИРОДИ, МЈЕСТУ И УПОТРЕБИ СУГЛАСНИКА Х У ЈЕЗИКУ СТЕФАНА МИТРОВА ЉУБИШЕ
 9. Соња НЕНЕЗИЋ: МОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИМЕНИЦА У ЈЕЗИКУ НИКОЛЕ I ПЕТРОВИЋА
 10. Миомир АБОВИЋ: О НЕКИМ ПИТАЊИМА РЕЛАТИВНИХ РЕЧЕНИЦА И КОНСТРУКЦИЈА СА ПАРТИЦИПИМА У СТАРОСЛОВЕНСКОМ ЈЕЗИКУ
 11. Сања ШУБАРИЋ: ПОТЕНЦИЈАЛ СА ИМПЕРАТИВНИМ ЗНАЧЕЊЕМ У ДОКУМЕНТИМА ЦРНОГОРСКОГ СЕНАТА
 12. Радомир В. ИВАНОВИЋ: ИНТЕРПРЕТАТИВНИ МОДЕЛИ МАРКА ЦАРА
 13. Жарко ЂУРОВИЋ: ВИДОКРУЗИ САВРЕМЕНОГ ЦРНОГОРСКОГ РОМАНА
 14. Синиша ЈЕЛУШИЋ: РИЈЕЧ ИЛИ СМИСАО: УВОД У ТЕОРИЈСКУ КОНТРОВЕРЗУ
 15. Лидија ТОМИЋ: ЛИРСКИ РЕАЛИЗАМ БОРИСАВА СТАНКОВИЋА
 16. Татјана БЕЧАНОВИЋ: ОРГАНИЗАЦИЈА ВРЕМЕНА И ПРОСТОРА У ЛАЛИЋЕВОЈ ТРИЛОГИЈИ (ЗЛО ПРОЉЕЋЕ, ЛЕЛЕЈСКА ГОРА И ХАЈКА)
 17. Мања РАДУЛОВИЋ-ВУЛИЋ: ТРАГОВИ СВЈЕТОВНЕ МУЗИКЕ