APOSTERIORNE OCJENE TAČNOSTI PRIBLIŽNIH RJEŠENJA ARIJACIONIH NEJEDNAČINA I ZADATAKA OPTIMIZACIJE

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top