Južnoslovenski sufiksi -ica- -ina, -ište u severnim albanskim govorima

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top