Primena teorije igara za potrebe društvenog dogovaranja kao oblika organizovanja udruženog rada

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top