HARDHIA E EGËR (VITIS VINIFERA L. SSP SYLVESTRIS), ELEMENT I RËNDËSISHËM PËR DIVERSITETIN DHE EKUILIBRAT E AGROEKOSISTEMIT TË LUGINËS SË SHKRELIT

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top