HARDHIA E EGËR (VITIS VINIFERA L. SSP SYLVESTRIS), ELEMENT I RËNDËSISHËM PËR DIVERSITETIN DHE EKUILIBRAT E AGROEKOSISTEMIT TË LUGINËS SË SHKRELIT

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top