KLJUČNA RIJEČ: лексика

СТАНДАРДИЗАЦИЈА ЛЕКСИКЕ У УСЛОВИМА НОВИЈЕГ ЈЕЗИЧКОГ РАСЛОЈАВАЊА

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

О ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКОЈ СЛОЈЕВИТОСТИ ЈЕЗИКА СТЕФАНА МИТРОВА ЉУБИШЕ 

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

МЕТАФОРИЗАЦИЈА ОДРЕЂЕНИХ (ПРИЈЕ СВЕГА НЕПОЖЕЉНИХ И НЕГАТИВНИХ) ЉУДСКИХ ОБИЉЕЖЈА И КАРАКТЕРИСТИКА (И НОСИЛАЦА ТИХ ОБИЉЕЖЈА И КАРАКТЕРИСТИКА) У ЛЕКСИЦИ РОМАНСКЕ ПРОВЕНИЈЕНЦИЈЕ ЈУГОИСТОЧНОГ ДИЈЕЛА БОКЕ КОТОРСКЕ 

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Лексикографски и граматички опис језичких јединица (једна паралела)

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top