Седмой лингвистическая конференция «Дни Бошковича»

Sedmi lingvistički skup „Boškovićevi dani”
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Datum održavanja: Odjeljenje društvenih nauka
23–24. 05. 2008.
Book number in Edition:
90
Department:
Book number in Department:
31
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
448
ISBN:
978-86-7215-214-2
COBISS.CG-ID:
13413904
Short link to the book:
http://canupub.me/7mlz
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Момир Ђуровић: Поздравна ријеч
 2. Бранислав Остојић: ВУКОВ РЈЕЧНИК И ПОЧЕЦИ ЦРНОГОРСКЕ ЛЕКСИКОГРАФИЈЕ
 3. Живојин Станојчић: ЛЕКСИКОГРАФСКА АКТУАЛИЗАЦИЈА ЈЕЗИЧКОГ НАСЛЕЂА И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
 4. Стана Ристић: О ЛЕКСИКОГРАФСКИМ ПОСТУПЦИМА У ОБРАДИ ГРАМАТИЧКИХ РЕЧИ У ДЕСКРИПТИВНОМ РЕЧНИКУ
 5. Мато Пижурица: ИЈЕКАВСКО ИЗДАЊЕ РЕЧНИКА СРПСКОГА ЈЕЗИКА
 6. Љиљана Суботић: РЕЧНИК СЛАВЕНОСРПСКИХ ТЕКСТОВА – ИСТОРИЈСКИ И/ИЛИ СИНХРОНИЈСКИ РЕЧНИК
 7. Јелица Стојановић: НЕКЕ ЛЕКСИЧКЕ ОСОБЕНОСТИ РУКОПИСА ГРAШНИХ СПАСЕНИЈЕ
 8. Хаснија Муратагић-Туна: О РЈЕЧНИЦИМА КАО ДОДАЦИМА КЊИЖЕВНИМ ДЈЕЛИМА
 9. Милорад Дешић: ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЈЕДНОТОМНИХ РЈЕЧНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
 10. Радојка Вуксановић: ЛЕКСИКОГРАФСКИ ПОСТУПЦИ У ОБРАДИ ЗБИРНИХ ИМЕНИЦА У ДЕСКРИПТИВНОМ РЕЧНИКУ
 11. Бојана Милосављевић: ЛЕКСИКОГРАФСКИ ПОСТУПЦИ   ПРИ ПРЕДСТАВЉАЊУ ФОРМИ ГОВОРНЕ ЕТИКЕЦИЈЕ У СРПСКИМ ДЕСКРИПТИВНИМ РЕЧНИЦИМА
 12. Јелица Јокановић-Михајлов: АКЦЕНАТСКО ОБЛИКОВАЊЕ ИМЕНИЦА СУБЈЕКТИВНЕ ОЦЕНЕ
 13. Радоје Симић: ТЕРМИНИ И ПРАВОПИСНА НОРМА
 14. Јелена Јовановић: ‘ЛЕКСЕМА’ И ‘ТЕРМИН’
 15. Милена Бурић: ПРАВНИ ТЕРМИНИ ВАЛТАЗАРА БОГИШИЋА
 16. Радојица Јовићевић: НЕОДГОВАРАЈУЋА УПОТРЕБА РЕЧИ
 17. Миодраг Јовановић: НАЧИНИ АДАПТИРАЊА ПОЗАЈМЉЕНИЦА И СРОДНЕ ПОЈАВЕ У ГОВОРУ ПАШТРОВИЋА
 18. Миомир Абовић: МЕТАФОРИЗАЦИЈА ОДРЕЂЕНИХ (ПРИЈЕ СВЕГА НЕПОЖЕЉНИХ И НЕГАТИВНИХ) ЉУДСКИХ ОБИЉЕЖЈА И КАРАКТЕРИСТИКА (И НОСИЛАЦА ТИХ ОБИЉЕЖЈА И КАРАКТЕРИСТИКА) У ЛЕКСИЦИ РОМАНСКЕ ПРОВЕНИЈЕНЦИЈЕ ЈУГОИСТОЧНОГ ДИЈЕЛА БОКЕ КОТОРСКЕ
 19. Драга Бојовић: ИЗ ОНОМАСТИКЕ ГОВОРА ПОТАРЈА
 20. Ненад Вуковић: СЕМАНТИКА ИГРЕ И РИЈЕЧИ У ИГРИ ПРСТЕНА У ДУРМИТОРСКОМ КРАЈУ
 21. Маријана Киршова: ТЕШКОЋЕ У ПРЕВОДУ ВИШЕЗНАЧНИХ ЛЕКСЕМА
 22. Јулија Ненезић: СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ЛЕКСИКЕ У ВИСОКОШКОЛСКОЈ НАСТАВИ РУСКОГ ЈЕЗИКА НА СРПСКОМ ГОВОРНОМ ПОДРУЧЈУ
 23. Божо Ћорић: ЛЕКСИКОГРАФСКА ДЕЛА ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА
 24. Милош Ковачевић: МОГУ ЛИ ПРЕДЛОЗИ ОД И ДО БИТИ СИНОНИМИ?
 25. Милица Радовић-Тешић: ПРОЖИМАЊЕ СТАНДАРДНЕ И РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКСИКЕ У ПРОЗНОМ УМЕТНИЧКОМ ТЕКСТУ
 26. Зорица Радуловић: О ЛЕКСИЦИ У ДЈЕЛУ МИРА ВУКСАНОВИЋА
 27. Миодарка Тепавчевић: О ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКОЈ СЛОЈЕВИТОСТИ ЈЕЗИКА СТЕФАНА МИТРОВА ЉУБИШЕ
 28. Сања Шубарић: О ЛЕКСИЦИ СТРАНОГ ПОРИЈЕКЛА У ДОКУМЕНТИМА ЦРНОГОРСКОГ СЕНАТА
 29. Соња Ненезић: О ТВОРБЕНО-СЕМАНТИЧКОЈ СТРУКТУРИ ИМЕНИЧКИХ ПЕЈОРАТИВА У ЦРНОГОРСКИМ ГОВОРИМА
 30. Јелена Башановић: О СЕМАНТИЧКО-ТВОРБЕНОЈ СТРУКТУРИ НЕКИХ ПРИДЈЕВСКИХ СЛОЖЕНИЦА У ЈЕЗИКУ МИРКА БАЊЕВИЋА
 31. Данијела Ристић: ГЛАГОЛСКЕ СЛОЖЕНИЦЕ СА ПРЕФИКСОМ ПРИ- У ЈЕЗИКУ ЧЕДА ВУКОВИЋА
 32. Ана Јањушевић: ИМПЕРАТИВНЕ ПАРТИКУЛЕ КАО ИНТЕНЗИФИКАТОРИ И КОНДЕНЗАТОРИ ИМПЕРАТИВНОСТИ
 33. Ана Пејановић: ФРАЗЕОЛОШКА ТРАНСПОЗИЦИЈА И ЊЕНА ЛЕКСИКОГРАФСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА