Proceedings of the Department of Humanities, 2/2015

Glasnik Odjeljenja humanističkih nauka, 2/2015
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Edition:
Book number in Department:
2
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
184
ISSN:
2337-0122
COBISS.CG-ID:
25642000
Short link to the book:
http://canupub.me/8doc
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Жарко Ђуровић: Језик као креативна окосница у романима Мира Вуксановића
 2. Зоран Лакић: Проф. др Нико Миљанић — предсједник Црногорског ратног парламента
 3. Радомир В. Ивановић: „Самотан са књигом уклетом” (Програмска и медитативна поезија Стефана Митровића)
 4. Ненад Вуковић: О неким питањима превођења Булатовићевих дјела на пољски језик
 5. Јелена Башановић-Чечовић: Морфолошке и лексичко-семантичке карактеристике именица у језику Јанка Ђоновића
 6. Владимир Остојић: Модална имперфекатско-инфинитивна конструкција хтјети + инфинитив у дурмиторским говорима
 7. Данијела Радојевић­: Неке морфолошке карактеристике замјеница у језику међуратне приповједачке прозе Николе Лопичића
 8. Сања Шубарић: Непостојано а у списима Црногорског сената
 9. Милена Бурић: Аорист у народним епским десетерачким пјесмама
 10. Олга Војичић-Коматина: Међуратна поезија Стефана Митровића
 11. Марија Јефтимијевић-Михајловић: Мајка као велики демијург и/или архетип страдања (Деградација породичних односа у роману Дечак из Ластве Петра Сарића)
 12. Дејан Газивода: Подводна археологија у Црној Гори