Proceedings of the Department of Arts, 24/2006

Glasnik Odjeljenja umjetnosti, 24/2006
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Edition:
Department:
Book number in Department:
24
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
210
ISSN:
0350–5480
COBISS.CG-ID:
762637
Short link to the book:
http://canupub.me/i4tb
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Радојица ЈОВИЋЕВИЋ: ДВА ЊЕГОШЕВА ИГУМАНА
 2. Живојин СТАНОЈЧИЋ: О ДИРЕКТНОМ ОБЈЕКТУ ГЛАГОЛА (ПО)ВЕРОВАТИ
 3. Божо ЋОРИЋ: НОСИЛАЦ ЈЕЗИКА/ЈЕЗИКА НА ФОНУ ЈЕЗИЧКЕ СИТУАЦИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ
 4. Бранислав ОСТОЈИЋ: СЕМАНТИЧКА НОМЕНКЛАТУРА ДРОБЊАЧКИХ ТОПОНИМА
 5. Јелица СТОЈАНОВИЋ: СИНТАКСИЧКО-СЕМАНТИЧКО ПОЉЕ КОНСТРУКЦИЈА У, НА+А И У, НА+Л У ЗНАЧЕЊУ ПРОСТОРНИХ ОДНОСА
 6. Драга БОЈОВИЋ: МЈЕСТО ГОВОРА ПОТАРЈА У СВИЈЕТЛУ ДИЈАЛЕКАТСКИХ ТИПОВА
 7. Соња НЕНЕЗИЋ: О НЕПОСТОЈАНОМ А У ЈЕЗИКУ НИКОЛЕ I ПЕТРОВИЋА
 8. Миодарка ТЕПАВЧЕВИЋ: НЕКЕ ОСОБЕНОСТИ УПОТРEБЕ ГЕНИТИВА МНОЖИНЕ У ЈЕЗИКУ СТЕФАНА МИТРОВА ЉУБИШЕ
 9. Miomir ABOVIĆ: DVA PRISTUPA TUMAČENJU NASTANKA POJEDINIH PADEŽNIH NASTAVAKA U PRASLOVENSKOM JEZIKU
 10. Сања ШУБАРИЋ: ПЕРИФРАСТИЧНЕ ИМПЕРАТИВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У ДОКУМЕНТИМА ЦРНОГОРСКОГ СЕНАТА
 11. Радомир В. ИВАНОВИЋ: ВУК И ЊЕГОШ КАО АНДРИЋЕВИ „УЧИТЕЉИ ЕНЕРГИЈЕ”
 12. Синиша ЈЕЛУШИЋ: ТЕАТАР, ТРАНСКУЛТУРАЛНОСТ И АРХЕТИП
 13. Жарко ЂУРОВИЋ: ПИСАЦ МОДЕРНИХ ВИЗИЈА
 14. Будимир АЛЕКСИЋ: УМЈЕТНОСТ ПРИПОВИЈЕДАЊА ЧЕДА ВУКОВИЋА У РОМАНУ „ТИМ ЛАВЉЕ СРЦЕ”
 15. Rajko VUJIČIĆ: LOVRO DOBRIČEVIĆ KAO MINIJATURISTA I ILUSTRATOR
 16. Manja RADULOVIĆ-VULIĆ: TRAGOM NEUMSKIH I NOTNIH SKRIPTORIJA SREDNJOVJEKOVNE BARSKE ARHIEPISKOPIJE