PROCEEDINGS OF THE DEPARTMENT OF ARTS, 31/2013

Glasnik Odjeljenja umjetnosti, 31/2013
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Edition:
Department:
Book number in Department:
31
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
252
ISSN:
0350-5480
COBISS.CG-ID:
762637
Short link to the book:
http://canupub.me/2eey
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Живојин С. Станојчић: Семантика и аналогија у синтаксичким структурама
 2. Божо Б. Ћорић: Из дијалекатске творбе ријечи
 3. Радмило Н. Маројевић: Метричке константе и ритмичке доминанте епског или асиметричног десетерца
 4. Миодраг Јовановић: Придјевско-замјеничке ријечи у „Горском вијенцу”
 5. Владимир Остојић: Нека прозодијска одступања језерско-шаранског говора од Вук-Даничићевог акценатског система
 6. Марина Крстајић: Неке специфичности падежних облика у језику лирске народне поезије Црне Горе
 7. Сања Црногорац: Неке граматичко-лексичке карактеристике језика црногорских приповједака од Његоша до 1918. године
 8. Ана Пејановић: Руско-словенске теме
 9. Радомир В. Ивановић: „Машта је извор свих наших мудрости”
 10. Жарко Ђуровић: Његошеве поруке о животу и човјечности
 11. Татјана Бечановић: Интертекстуални механизми у Булатовићевом роману „Gullo Gullo”
 12. Будимир Алексић: Досадашње истраживање стваралаштва за дјецу Чеда Вуковића
 13. Ружица Комар: Богатство поетских рефлексија
 14. Светлана Калезић-Радоњић: Умјетност ријечи Александра Леса Ивановића
 15. Мирјана М. Бечејски: Проблем жанровске типологије историјског романа. Певач Бошка Петровића