LITERARY CREATION OF MIODRAG BULATOVIĆ

Književno stvaralaštvo Miodraga Bulatovića
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Datum održavanja: Odjeljenje umjetnosti
20. 10. 2011.
Book number in Edition:
121
Department:
Book number in Department:
39
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
200
ISBN:
978-86-7215-322-4
COBISS.CG-ID:
23344400
Short link to the book:
http://canupub.me/e1c2
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Радомир В. Ивановић: Стварање као судбина (Експлицитна поетика Миодрага Булатовића)
 2. Жарко Ђуровић: Верзије и аверзије живота у роману „Херој на магарцу”
 3. Синиша Јелушић: Интертекстуални дијалог: Булатовић, Бекет, Достојевски
 4. Радивоје Константиновић: Рецепција романа Миодрага Булатовића у Француској
 5. Зорица Радуловић: Језичко-стилске особености у дјелу Миодрага Булатовића
 6. Татјана Бечановић: Процес симболизације у Булатовићевом роману Gullo Gullо
 7. Лидија Томић: Тематски паралелизам у прози Миодрага Булатовића
 8. Рајка Глушица: Стилски механизам гротеске и лексикостилеми у Булатовићевом роману Херој на магарцу
 9. Весна Вукићевић-Јанковић: Семантичка дисперзивност Булатовићевог романа Gullo Gullo
 10. Јелена Кнежевић: Човјек-животиња — кафкијанско одљуђивање у романима Миодрага Булатовића
 11. Горан Секуловић: Композиционе и структурне иновације у роману „Црвени петао лети према небу”
 12. Милош Ђорђевић: Библија као контекст приповедaња Миодрага Булатовића
 13. Душан Ичевић: Годоова чекаоница
 14. Данијела Ристић: О употреби и стилогености неких стилистичких текстуалних конектора у повијестима Вук и звоно Миодрага Булатовића
 15. Јелена Башановић-Чечовић: О посебном стилском учинку неких језичких јединица у језику Миодрага Булатовића (на примјерима из романа Црвени петао лети према небу)