Natural Values and Protection of Skadar Lake

Author / Authors:
Vojvodić, Vladimir / Stijepović, Ristan / Karaman, Gordan S. / Vizi, Ondrej / Radulović, Vasilije / Dragović, Dušan R. / Živaljević, Ratomir / Filipović, Stanka P. / Avdagić, Izet / Perović, Natalija / Radulović, Mirjana / Jakovljević, Miodrag / Fuštić, Budimir / Andrejević, Dragan / Stisović, Bratislav / Marić, Drago S. / Krivokapić, Mirjana / Crnobrnja-Isailović, Jelka / Džukić, Georg / Jovanović, Božana J. / Perić, Branislav / Perić, Olga / Karadžić, Dragan M. / Anđelić, Milosav / Borisov, G. I. / Kuzmič, V. V. / Kulakov, Vladimir M. / Antović, Nevenka M. / Vukotić, Perko / Dapčević, Stanko / Pajović, R. / Svrkota, Ranko / Đuretić, G. / Mihailović, Radomir / Perović, Veselin / Krivokapić, Slobodanka / Đurašković, Pavle N. / Janković, Milorad M. / Bošković, Milan / Stojković, Vesna / Radulović, Mićko / Maretić, Radovan / Vukčević, Slobodan V. / Marjanović, Nikola / Simić, Dobrila / Ivetić, Milan / Manojlović, Branislav / Zikić, Miomir / Ćuzović, Dušan / Tomić, Nevenka / Vulović, Ljubica / Vučković, Mihailo / Uskoković, Borislav / Stanković, Stevan M. / Kasalica, Slobodan Đ. / Milunović, Luka / Milić, Božidar / Vuksanović, Petar / Kostić, Milica / Vujošević, Novo / Mirković, Mirko
Prirodne vrijednosti i zaštita Skadarskog jezera
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
8-9. 10. 1995.
Book number in Edition:
44
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
572
ISBN:
86-7215-088-0
Short link to the book:
http://canupub.me/6ke3
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Vladimir Vojvodić: POZDRAVNA RIJEČ PREDSJEDNIKA ORGANIZACIONOG ODBORA

I UVODNI REFERATI

 1. Ristan Stijepović: NACIONALNI PARK SKADARSKO JEZERO — STANJE I PERSPEKTIVE
 2. Gordan S. Karaman: PRIRODNE VRIJEDNOSTI PODRUČJA SKADARSKOG JEZERA
 3. Ondrej Vizi: ZAŠTITA SKADARSKOG JEZERA OD ZAGAĐENJA
 4. Vasilije Radulović: VODE SKADARSKOG JEZERA I OBODNIH IZDANI KAO IZVORIŠTA ZA VODOSNABDIJEVANJE
 5. Dušan Dragović: NEKI PRIRODNI POTENCIJALI PODRUČJA SKADARSKOG JEZERA I MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA U SKLADU SA EKOLOŠKIM ZAHTEVIMA

II GEOLOGIJA, HIDROLOGIJA I PEDOLOGIJA

 1. Vasilije Radulović: GEOGENEZA BASENA SKADARSKOG JEZERA
 2. Ratomir Živaljević: ODREĐIVANJE VREMENA ODZIVA KRAŠKOG SLIVA ZA PADAVINSKE IMPULSE JAKOG INTENZITETA
 3. Vasilije Radulović: PRILOG POZNAVANJU PRIHRANJIVANJA VODAMA SKADARSKOG JEZERA
 4. Stanka Filipović, Izet Avdagić: IZVORI HRANLJIVIH SOLI U VODI SKADARSKOG JEZERA
 5. Natalija Perović, Mirjana Radulović: UTICAJ PRIMJENE MINERALNIH ĐUBRIVA NA HEMIJSKI SASTAV SKELETNOG KARBONATNOG SMEĐEG ZEMLJIŠTA ĆEMOVSKOG POLJA
 6. Mirjana Radulović, Natalija Perović, Miodrag Jakovljević: NIKL I HROM U ZEMLJIŠTIMA ZETSKE RAVNICE
 7. Natalija Perović, Mirjana Radulović: NITRATI U ZEMLJIŠTU I BILJKAMA BASENA SKADARSKOG JEZERA
 8. Budimir Fuštić: ZAŠTITA ZEMLJIŠTA OD EROZIJE I ZAGAĐENJA BASENA SKADARSKOG JEZERA
 9. Dragan Andrejević, Bratislav Stisović: HIDROLOŠKA ISTRAŽIVANJA KAO NEIZBEŽAN FAKTOR ZA EVALUACIJU SPOLJNIH UTICAJA I EKOLOŠKU ZAŠTITU SKADARSKOG JEZERA
 10. Budimir Fuštić: ZEMLJIŠTA SLIVA SKADARSKOG JEZERA
 11. Budimir Fuštić: MELIORATIVNA PROBLEMATIKA ZEMLJIŠTA PRIOBALNE ZONE SKADARSKOG JEZERA
 12. Dušan R. Dragović: TRESET SKADARSKOG JEZERA

III ŽIVI SVIJET

 1. Drago Marić, Mirjana Krivokapić: STANJE FAUNE RIBA U SLIVU SKADARSKOG JEZERA
 2. Gordan S. Karaman: AMPHIPODA (CRUSTACEA, MALACOSTRACA) BASENA SKADARSKOG JEZERA I NJEGOVE OKOLINE
 3. Jelka Crnobrnja-Isailović, Georg Džukić: RAZNOVRSNOST FAUNE VODOZEMACA I GMIZAVACA U ŠIREM REGIONU SKADARSKOG JEZERA I ZNAČAJ NJENOG OČUVANJA
 4. Božana Jovanović: FAUNA MOLLUSCA SKADARSKOG JEZERA
 5. Branislav Perić, Olgica Perić: MAKROMICETE ŠUMSKI KULTURA NA PODRUČJU URBANE ZONE PODGORICE
 6. Dragan M. Karadžić, Milosav Anđelić: UTICAJ PATOGENE MIKOFLORE NA SUŠENJE STABALA ALEPSKOG BORA (Pinus halepensis Mili.) U KULTURAMA U OKOLINI SKADARSKOG JEZERA
 7. Ondrej Vizi: NEKI EFEKTI EUTROFIZACIJE SKADARSKOG JEZERA NA PRIMJERU MAKROFITSKE VEGETACIJE
 8. Ondrej Vizi: CRNI ŽAR — NOVA KOLONIJA MOČVARNIH PTICA NA SKADARSKOM JEZERU
 9. Ondrej Vizi: UTICAJ POVEĆANOG UZNEMIRAVANJA NA NEKE UGROŽENE VRSTE PTICA NA SKADARSKOM JEZERU

IV ZAŠTITA OD ZAGAĐENJA

 1. G. I. Borisov, V. V. Kuzmič, V. M. Kulakov, N. Antović, P. Vukotić, S. Dapčević, M. Mirković, R. Pajović, R. Svrkota, B. Fuštić, G. Đuretić: FON GAMA-ZRAČENJA U REGIONU SKADARSKOG JEZERA
 2. Radomir Mihailović, Veselin Perović, Vasilije Radulović: PRILOG RJEŠAVANJU PROBLEMA ČVRSTOG GRADSKOG OTPADA SA GRAVITACIONOG PODRUČJA SKADARSKOG JEZERA
 3. Stanka Filipović: PROCJENA IZVORA ZAGAĐENJA U KAP-u, PREKO NEKIH SASTOJAKA PODZEMNIH VODA U NEPOSREDNOJ OKOLINI
 4. Stanka Filipović: ALUMINIJUM U VODI I MIŠIĆIMA NEKIH CIPRINIDNIH VRSTA RIBA IZ SKADARSKOG JEZERA
 5. Slobodanka Krivokapić, Stanka Filipović: MONITORING I EVALUACIJA PROGRAMA ZAŠTITE OD ALUMINIJSKE INDUSTRIJE PRIMJENOM INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE
 6. Stanka Filipović: VREDNOVANJE DOSADAŠNJE METODOLOGIJE ISTRAŽIVANJA VODA SKADARSKOG JEZERA
 7. Pavle Đurašković: DINAMIKA PROMJENE STANJA KVALITETA VAZDUHA NA PODRUČJU PODGORICE, SA ASPEKTA OSNOVNIH POLUTANATA

V VODOSNABDIJEVANJE

 1. Milorad Janković, Milan Bošković, Vesna Stojković: UTICAJ ANTROPOLOŠKIH FAKTORA NA REŽIM VODOSTAJA SKADARSKOG JEZERA
 2. Mićko Radulović, Radovan Maretić: MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA PODZEMNIH VODA ĆEMOVSKOG POLJA ZA VODOSNABDIJEVANJE CRNOGORSKOG PRIMORJA
 3. Slobodan Vukčević: MATEMATIČKO I DINAMIČKO MODELIRANJE KRETANJA PODZEMNIH VODA I KRETANJA ZAGAĐENJA U SLIVU SKADARSKOG JEZERA
 4. Nikola Marjanović, Dobrila Simić: OSNOVNI PRINCIPI SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA „KARUČ” U OKVIRU REGIONALNOG SISTEMA ZA VODOSNABDEVANJE CRNOGORSKOG PRIMORJA
 5. Milan Ivetić: TEHNIČKO REŠENJE ZAHVATNE GRAĐEVINE U SKADARSKOM JEZERU ZA POTREBE REGIONALNOG VODOVODA; EKOLOŠKI USLOVI-ZAHTJEVI PROCESA PREČIŠĆAVANJA
 6. Branislav Manojlović, Miomir Zikić: PRIKAZ TEHNIČKOG REŠENJA REGIONALNOG VODOVODA CRNOGORSKOG PRIMORJA
 7. Dušan Ćuzović: PROBLEMATIZOVANJE NEKIH ASPEKATA SKADARSKOG JEZERA
 8. Pavle Đurašković, Nevenka Tomić: KVALITET VODE U SLIVU ZETSKE RAVNICE PREKO MOLARNOG ODNOSA KALCIJUMA I MAGNEZIJUMA
 9. Pavle Đurašković, Ljubica Vulović, Nevenka Tomić: STANJE I KVALITET VODA SKADARSKOG JEZERA U PERIODU 1987–1994. GODINE

VI LOVSTVO, TURIZAM, SOCIOLOŠKO-EKONOMSKI PROBLEMI

 1. Mihailo Vučković: NEKE MOGUĆNOSTI RAZVOJA LOVSTVA U NACIONALNOM PARKU SKADARSKO JEZERO
 2. Borislav Uskoković: KOMPLEMENTARNOST RAZVOJA (ODGOVORNOG) TURIZMA I ZAŠTITE SKADARSKOG JEZERA
 3. Stevan M. Stanković, Slobodan Kasalica: TURISTIČKE VREDNOSTI SKADARSKOG JEZERA
 4. Luka Milunović: POTREBA BRIŽLJIVE PROMOCIJE I RAZVOJNE MOGUĆNOSTI SKADARSKOG JEZERA
 5. Božidar Milić: URBANA I RURALNA NASELJA NA OBALAMA SKADARSKOG JEZERA U FUNKCIJI NJEGOVE ZAŠTITE
 6. Petar Vuksanović: DANAŠNJE STANJE HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKIH PRILIKA NA JUGOZAPADNOJ OBALI SKADARSKOG JEZERA
 7. Milica Kostić: DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA NACIONALNOG PARKA SKADARSKO JEZERO I GRAVITACIONOG PODRUČJA — NJEN UTICAJ NA KORIŠĆENJE DOBARA, OČUVANJE I ZAŠTITU PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
 8. Novo Vujošević: O NEKIM PROBLEMIMA FORMIRANJA EKOLOŠKE SVIJESTI U USLOVIMA DRUŠTVENIH PROMJENA