Anagrami i kriptogrami u romanima Umberta Eka

Autor / Autori:
ANAGRAMS AND CRYPTOGRAMS IN THE NOVELS OF UMBERTO ECO
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
63
Broj knjige u odjeljenju:
15
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
250
ISBN:
978-86-7215-213-5
COBISS.CG-ID:
13413136
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/5usd
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI