Interakcija sediment/voda kao faktor
hemodinamike metala u rijeci Tari

Autor / Autori:
Sediment/Water Interaction as a Factor of Metal Chemodynamics in the Tara River
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
31
Broj knjige u odjeljenju:
17
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
216
ISBN:
86-7215-067-8
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/rx3m
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI