Interakcija sediment/voda kao faktor
hemodinamike metala u rijeci Tari

Autor / Autori:
Sediment/Water Interaction as a Factor of Metal Chemodynamics in the Tara River
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
31
Broj knjige u odjeljenju:
17
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
216
ISBN:
86-7215-067-8
Bibliografska jedinica:

Milivoje Purić, Interakcija sediment/voda kao faktor hemodinamike metala u rijeci Tari, Posebna izdanja (monografije i studije), 31, Odjeljenje prirodnih nauka, 17, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1996.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/rx3m
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI