Martinići

Ostaci ranosrednjovekovnog grada
Autor / Autori:
Martinići
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Les vestiges d'une ville du haut moyen age
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Srpska akademija nauka i umetnosti
Filozofski fakultet u Beogradu, Institut za istoriju umetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Format:
21 x 29,7 cm
Broj strana:
220
ISBN:
86-7215-305-4
Bibliografska jedinica:

Vojislav Korać, Martinići — ostaci ranosrednjovekovnog grada, Ostala izdanja, nenumerisano, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2001.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/2091
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI