Osma jugoslovenska onomastička konferencija i Drugi lingvistički skup „Boškovićevi dani“

The Eight Yugoslav Onomastic Conference and the Second Linguistic Meeting “Bošković’s Days”
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Konferencija i Naučni skup
Datum održavanja:
18–21. 4. 1990.
Broj knjige u ediciji:
33
Broj knjige u odjeljenju:
11
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
280
ISBN:
86-7215-056-2
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/yoiw
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Драгутин Вукотић, Милан Могуш, Слободан Ковачевић: Поздравне ријечи

Реферати

 1. Звездана Павловић: Релација апелатив — оним
 2. Маринко Митков: Трансонимизацијата од аспектот на социјалниот и комуникативниот статус на језичниот знак
 3. Јасна Хаџимејлић: Типови транспозиције и семантички типови топонима
 4. Асим Пецо: Топоними и акценатска норма
 5. Данко Шипка: Творбени модели и класификацијско стабло српскохрватске ономастичке терминологије
 6. Marko Snoj: К izvoru slovenskih toponimov na -polje
 7. Милан Шипка: Деклинација ојконима Котор-Варош и нека начелна питања у вези с тим
 8. Zef Mirdita: Teoforička imena u onomastici Dardanije u rimsko doba
 9. Миленко Панић: Топоним Јерихон у светлу адаптације грчких позајмљеница у српскохрватском језику
 10. Petar Simunović: Pabirci iz antroponimije srednjovjekovnih gradova
 11. Ханка Глибановић-Вајзовић: Творба ојконима суфиксима оријенталног поријекла
 12. Милорад Јеврић: О мотивацији косовско-метохијских албанских презимена и српским формантима у њима
 13. Alenka Šivic-Dular: Toponimi iz poimenovanj za filix v slovanskih jezikih
 14. Ристо Радуновић: O именима у пјесми „Женидба краља Вукашина”
 15. Марија Коробар-Белчева: Структурата и семантиката на ишчезнатите ојконими во областа Голо Брдо
 16. Božidar Finka: Poimeničeni pridjevi u toponimiji zadarskog otočja
 17. Драгомир Вујичић: Ономастички назив — апелатив, с особитим освртом на сјеверноцрногорску микротопонимију
 18. Митар Пешикан: Уз неке структуралне одлике имена у попису Старе Црне Горе
 19. Гордана Јовановић: Деривација хришћанских имена у српским повељама и турским пописима
 20. Ljiljana Kolenić: Tvorba osobnih imena u gramatici Marijana Lanosovića iz 1795.
 21. Божидар Г. Зоњић: Суфиксација личних имена у Васојевићима
 22. Milan Nosić: Tvorba andronima, patronima i metronima u zapadnoj Hercegovini
 23. Милорад Дешић: Напомене о антропонимима у Книнској крајини
 24. Трајко Стаматоски: За еден слабо продуктивен суфикс во македонската антропонимија
 25. Љубица Станковска: Одразот на придевските суфикси -jь, -ъ во македонската ојконимија
 26. Драго Ћупић: Сложенице у бјелопавлићкој микротопонимији
 27. Егон Фекете: Суфиксални хипокористици образовани од антропонима мушког рода
 28. Љубица Прћић: Модели хипокористика код Буњеваца
 29. Mate Šimundić: Nepoznata crnogorska osobna imena u popisu 1475—1477
 30. Дискусија