Šesti lingvistički skup „Boškovićevi dani”

Шестая лингвистическая конференция «Дни Бошковича»
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
19–20. 05. 2005.
Broj knjige u ediciji:
75
Broj knjige u odjeljenju:
23
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
434
ISBN:
978-86-7215-170-4
COBISS.CG-ID:
9519632
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/9ezu
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Бранислав Остојић: ПОЗДРАВНА РИЈЕЧ
 2. Момир Ђуровић: ПОЗДРАВНА РИЈЕЧ
 3. Радоје Симић: ДИЈАЛЕКАТ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
 4. Божо Ћорић: ЗЛОУПОТРЕБА ЈЕДНОГ ЛИНГВИСТИЧКОГ ТЕРМИНА
 5. Живојин Станојчић: О БОШКОВИЋЕВОМ ДЕФИНИСАЊУ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА
 6. Бранислав Остојић: ЦРНОГОРСКИ КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКИ ИЗРАЗ У ПРОЦЕСУ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ ВУКОВА МОДЕЛА КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА И ДАНАС
 7. Лили Лашкова: КОНЦЕПЦИЈА О НОРМИРАЊУ БУГАРСКОГ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА У XIX ВЕКУ (српско духовно присуство)
 8. Стана Ристић: ЛЕКСИЧКО НОРМИРАЊЕ И СТАНДАРДИЗАЦИЈА ЈЕЗИКА
 9. Милица Радовић-Тешић: СТАНДАРДИЗАЦИЈА ЛЕКСИКЕ У УСЛОВИМА НОВИЈЕГ ЈЕЗИЧКОГ РАСЛОЈАВАЊА
 10. Радмило Маројевић: СТАНДАРДИЗАЦИЈА И ПЈЕСНИЧКИ ЈЕЗИК
 11. Миодраг Јовановић: ЕКАВСКИ РЕФЛЕКС ЈАТА У ЦРНОГОРСКИМ НАРОДНИМ ГОВОРИМА И КЊИЖЕВНОМ ЈЕЗИКУ
 12. Соња Ненезић: ДИЈАЛЕКАТСКО И НОРМАТИВНО У ЈЕЗИКУ НИКОЛЕ I ПЕТРОВИЋА
 13. Јелица Стојановић: СТАНДАРДИЗАЦИЈА ЈЕЗИКА И ЊЕГОВО ИМЕНОВАЊЕ 
 14. Владимир Секулић: ОСНОВИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ И ПЛАНИРАЊЕ ЈЕЗИКА
 15. Милош Ковачевић: КОНСТРУКЦИЈА С ПРИЈЕДЛОШКИМ ИЗРАЗОМ СА СВЕ — НОВИНАРСКИ НОВИТЕТ САВРЕМЕНОГA СРПСКОГ ЈЕЗИКА
 16. Михаило Шћепановић: ЈЕЗИЧКА СТАНДАРДИЗОВАНОСТ ДУРМИТОРСКОГ БЕЋАРЦА
 17. Рајка Глушица: СТАНДАРДНИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИК МЕДИЈА
 18. Саво Стевовић: СТАНДАРДНИ ЈЕЗИК И МЕДИЈИ
 19. Драга Бојовић: НОРМА СРПСКОГА ЈЕЗИКА И ЈЕЗИК МЕДИЈА
 20. Миодарка Тепавчевић: КУЛТУРА ЈЕЗИЧКОГ ИЗРАЗА У ЦРНОГОРСКОЈ ШТАМПИ
 21. Сања Шубарић: НОРМАТИВНОСТ ЈЕЗИКА ДНЕВНОГ ЛИСТА „ПОБЈЕДА”
 22. Радојка Дринчић-Вуксановић, Бојана Милосављевић: УЧТИВОСТ У ЈЕЗИКУ ТЕЛЕВИЗИЈЕ
 23. Миомир Абовић: О НЕКИМ СИНТАКСИЧКИМ (СИНТАКСИЧКО-СТИЛСКИМ) КАРАКТЕРИСТИКАМА ЈЕЗИКА ЦРНОГОРСКЕ ДНЕВНЕ ШТАМПЕ
 24. Марија Пејовић: О НЕКИМ ИЗРАЗИМА КАО СИНТАКСИЧКИМ ОСОБЕНОСТИМА ЈЕЗИКА МЕДИЈА
 25. Срето Танасић: СТАТУС ПЛУСКВАМПЕРФЕКТА У СРПСКОМ СТАНДАРДНОМ ЈЕЗИКУ
 26. Дојчил Војводић: О АНАЛИТИЗМУ У СРПСКОМ И ДРУГИМ СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА (на примјерима инфинитивних конструкција)
 27. Милорад Дешић: О (НЕ)КУЛТИВИСАНОМ ЈЕЗИКУ НАШИХ МЕДИЈА
 28. Љиљана Суботић: ПОЛОЖАЈ ЕНКЛИТИКЕ У ЈЕЗИКУ МЕДИЈА (ШТА СЕ ТО ДЕШАВА СА ЕНКЛИТИКАМА У ЈЕЗИКУ МЕДИЈА?)
 29. Јелица Јокановић-Михајлов: АКТУЕЛНА ПРОЗОДИЈСКА СЛИКА ИНФОРМАТИВНИХ ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ЕМИСИЈА
 30. Радојица Јовићевић: ЈЕЗИК ПОЛИТИКЕ И МЕДИЈА
 31. Ненад Вуковић: ПИСАНА И ГОВОРНА РИЈЕЧ У ЦРНОГОРСКИМ МЕДИЈИМА ДАНАС
 32. Александар Милановић: УТИЦАЈ РЕКЛАМНОГ ДИСКУРСА НА НОВИНАРСКИ (ПОД)СТИЛ
 33. Маријана Киршова: НЕКЕ ОСОБЕНОСТИ ЈЕЗИКА ШТАМПЕ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (У ПОРЕЂЕЊУ СА РУСКИМ)
 34. Драгана Керкез: БИЛБОРДИ И ЈЕЗИЧКА СЛИКА СТВАРНОСТИ
 35. Марија-Магдалена Косановић: ЖАРГОН У МЕДИЈИМА ИЛИ ЈЕЗИК БЛОГОВА
 36. Милена Гарчевић: ТУЂЕ РИЈЕЧИ У ЈЕЗИКУ МЕДИЈА 
 37. Милош Кривокапић: ЛЕКСЕМСКИ И ДРУГИ ИНФИЛТРАТИ У ЈЕЗИКУ ЦРНОГОРСКЕ ШТАМПЕ
 38. Асим Пецо: ПОГЛЕД НА ФОНОМОРФОЛОШКИ СИНКРЕТИЗАМ У НОВОШТОКАВСКИМ ГОВОРИМА
 39. Драго Ћупић: РАДОСАВ БОШКОВИЋ И ОНОМАСТИКА
 40. Јелена Јовановић: ЈЕДАН НОРМАТИВНИ ПРОБЛЕМ У ЛИНЕАРНОЈ СТРУКТУРИ РЕЧЕНИЦЕ И НАЧИН ЊЕГОВОГ ПРАКТИЧНОГ РАЗРЕШАВАЊА У ТЕКСТОВИМА ПРОФ. Р. БОШКОВИЋА
 41. Душка Кликовац: О НАУЧНОМ СТИЛУ РАДОСАВА БОШКОВИЋА