TOPICS IN SOLID MECHANICS: ELASTICITY, PLASTICITY, DAMAGE, NANO AND BIOMECHANICS

Autor / Autori:
Problemi mehanike solida: elastičnost, plastičnost, oštećenje, nano i biomehanika
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
96
Broj knjige u odjeljenju:
39
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
466
ISBN:
978-86-7215-314-9
COBISS.CG-ID:
21737488
Bibliografska jedinica:

Vlado A. Lubarda, Topics in Solid Mechanics: Elasticity, Plasticity, Damage, Nano and Biomechanics, Posebna izdanja (monografije i studije), 97, Odjeljenje prirodnih nauka, 39, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2013.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/mrps
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI