Kritičko razmatranje mogućnosti pravne operacionalizacije Plamenčevog poimanja demokratije

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top