Prikaz izotopa koji su od značaja u neutronskoj aktivizacionoj analizi, sa aspekta uticaja nesavršenosti epitermalnog neutronskog fluksa na rezultat analize

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top