Proučavanje parazitofaune jadranskih cipola (Chelon labrosus Risso, Liza aurata Risso etliza saliens Risso-pisces: Mugllidae) i njenog uticaja na kondicioni faktor domaćina

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top