UTICAJ STOHASTIČKOG ŠUMA NA BIFURKACIJE RAVNOTEŽNIH STANJA U SISTEMIMA OBIČNIH DIFERENCIJALNIH JEDNAČINA

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top