THE ECONOMIC FUNCTIONS OF THE STATE UNDER CONDITIONS OF OUR MARKET ECONOMY

Ekonomske funkcije države u uslovima naše tržišne privrede
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
International Scientific Conference
Date held:
19–20. 11. 1990.
Book number in Edition:
27
Book number in Department:
11
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
376
ISBN:
86-7215-029-5
Short link to the book:
http://canupub.me/sqlo
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Божидар Глушчевић: Уводне напомене
 2. Бранислав Шошкић: Економске функције државе у тржишној привреди
 3. Иван Максимовић: Проблеми трансформације друштвене својине (улога државе у трансформацији)
 4. Никола Чобељић: Улога државе у домену привредног развоја и развојне политике
 5. Бранко Хорват: Економске функције федерације
 6. Иван Лаврач: Ново прелазно раздобље
 7. Душан Чалић: Улога државе, данас, у трансформацији облика својине
 8. Иво Фабинц: Дијалошка и уговорна основица државне функционалности у условима друштвене трансформације
 9. Љубиша Адамовић: Национална контрола међународних привредних токова
 10. Љубомир Маџар: Политички оквири ангажовања државе у усмеравању привреде
 11. Божидар Глушчевић: Макроекономско управљање у измијењеним привредно-системским условима
 12. Никола Узунов: Питање разграничења економских функција (кон)федерације, република, покрајина и општина
 13. Слободан Комазец: Савремена тржишна привреда и државни интервенционизам
 14. Милутин Ћировић: Монетарна политика и тржишна економија
 15. Рајко Томаш: Нужност приватизације друштвене својине
 16. Ристо Вукчевић: Држава и макроекономско управљање
 17. Томислав Поповић: Структурне и институционалне промене у светској привреди и Југославији
 18. Иван Мандић: Функција државе у развојној политици
 19. Ђорђе Ђукић: Концепција монетарне власти у тржишној привреди
 20. Владан Јовашевић: Нека принципијелна питања функционисања и карактера својине у нашој тржишној привреди
 21. Миодраг Зец: Својинска трансформација и развој
 22. Oto Norčič: Ekonomska vloga države v razvitem blagovnem gospodarstvu
 23. Нада Шишул: Мјесто и улога економске микроструктуре у конципирању макроекономске политике Југославије
 24. Вера Пилић-Ракић: Савремени процес симултаног сужавања и ширења функција државе
 25. Тихомир Шуваков: Претпоставке ефикасности економских функција државе у нашим условима
 26. Божидар Јовановић: Држава и проблем даљег финансирања привредног развоја недовољно развијених република и подручја у нашој земљи у новим условима
 27. Rasto Ovin: Kako odrediti ekonomsku funkciju države u Jugoslaviji — inovacijom ili kopiranjem poznatih modela
 28. Ристо Џунов: Улога државе у шведској тржишној привреди
 29. Соња Петровић-Лазаревић: Нова улога државе у привредној реформи
 30. Емилија Вукадин: Економска улога државе и тржиште у новом привредном систему
 31. Слободан Јовановић: Када је предузетничкој привреди потребно значајно државно регулисање