KEY WORD: ecosystem

NDRYSHIMET KLIMATIKE LOKALE NË EKOSISTEMIN E LIQENIT TË SHKODRËS, BAZUZR MBI ANALIZAT E INDIKATORËVE METEOROLOGJIKË

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

ADMINISTRIMI I QËNDRUESHËM EKONOMIK I BIODIVERSITETIT NË FERMËN BUJQËSORE, FAKTOR PËR RUAJTJEN DHE ZHVILLIMIN E EKOSISTEMIT NË RAJONIN JUGOR TË LIQENIT TË SHKODRËS

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Otkrivanje crnogorskih katuna kao mjesta za obnovljive kognitivne tehnologije

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top