KEY WORD: climate

NDRYSHIMET KLIMATIKE LOKALE NË EKOSISTEMIN E LIQENIT TË SHKODRËS, BAZUZR MBI ANALIZAT E INDIKATORËVE METEOROLOGJIKË

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Facing the climate change, what should we do?

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top