KEY WORD: transition

Controversies in the process of transition to a new society

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Umjetnička muzika u Bosni i Hercegovini u stanju tranzicije: fragmenti

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Baza za tvoreštvoto ha makedonskite kompozitori sozdadeno od 1991 do 2001 godina

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Položaj muzičkog stvaralaštva u Sloveniji (1991–2010). Tranzicija ili transpozicija?

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top