Prirodni resursi Paštrovića u kontekstu crnogorskog primorja

Natural Resources of Paštrovićs in the Context of the Montenegrin Littoral
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
12–13. 10. 2013.
Broj knjige u ediciji:
137
Broj knjige u odjeljenju:
19
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
156
ISBN:
978-86-7215-374-3
COBISS.CG-ID:
28667408
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/oqfk
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Pavle R. Anđus: Uvodni tekst
 2. Mirjana Adakalić, Biljana Lazović, Tatjana Perović: Preliminarna istraživanja morfoloških karakteristika starih maslina (Olea europaea L.) iz Paštrovića
 3. Snježana Hrnčić, Tatjana Perović: Sezonska dinamika populacije muve masline Bactrocera oleae Gmel. (Diptera, Tephritidae) na području Paštrovića
 4. Nebojša R. Menković: Farmakognozijski interesantne lekovite sirovine Crne Gore sa osvrtom na region Paštrovića
 5. Milka Jadranin, Dejan Gođevac, Miroslav Novaković, Slobodan Milosavljević: Fitohemijsko ispitivanje flore Crne Gore sa posebnim osvrtom na neke biljke iz regiona Paštrovića
 6. Vesna Mačić, Slavica Petović, Mirko Đurović: Rasprostranjenje i ugroženost zaštićenih vrsta flore i faune u morskoj akvatoriji područja Paštrovića
 7. Stefan Anđus, Zoran Kljajić, Momir Paunović: Bioindikatorski potencijal morskih sunđera – priprema uzoraka za histološku analizu (pilot studija)
 8. Milan Kragović, Vladimir Živanović, Aleksandra Daković, Živko Sekulić, Marija Marković: Bentonit iz ležišta u okolini Petrovca
 9. Vaso Manojlović, Vladislav Matković, Miroslav Sokić, Branislav Marković: Mogućnosti dobijanja magnezita iz morske vode
 10. Biljana Lazović, Mirjana Adakalić, Tatjana Perović: Crnogorsko maslinarstvo sa osvrtom na područje Paštrovića
 11. Vanesa Budimić-Vuković: Kratak prikaz biodiverziteta Buljarice kao prirodnog resursa
 12. Dušan Varda: Vrednost „plavog” ugljenika (Blue Carbon) u livadama murave (Posidonia oceanica) kao izvor dodatnog finansiranja budućeg zaštićenog područja u moru Katič
 13. Niko Medigović: Vodni resursi u Paštrovićima