Treći lingvistički skup „Boškovićevi dani”

Третья ливгвисшческая конференция «Дни Бошковича»
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
10–11. 10. 1995.
Broj knjige u ediciji:
42
Broj knjige u odjeljenju:
14
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
268
ISBN:
86-7215-082-1
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/t2b8
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Драгутин Вукотић: Поздравна ријеч
 2. Радмило Маројевић: Српска језичка норма: Вукови темељи, Бошковићева начела, данашњи Даничићи
 3. Радоје Симић: Српска књижевно-језичка норма (I. Вуково доба)
 4. Бранислав Остојић: Колебања у норми српског језика
 5. И. А. Марфунина: Cохранение и изменение языковой нормы как двуединый процесс и отражение его в языке средств массовой информации
 6. Милош Ковачевић: Колебања при употреби двоструке негације
 7. Живојин Станојчић: О перспективи једног творбеног модела код придева у српском књижевном језику
 8. Божо Ћорић: Неке одлике публицистичког стила на плану деривације
 9. Милан Стакић: Деминутиви на -ица са деривационом основом на (Прилог нормирању „структуралног” ј у додиру са и)
 10. Слободан Марјановић: Ортографска норма у полусложеницама
 11. Маријана Киршова: Најфреквентнији творбени модели у данашњој штампи
 12. Зорица Радуловић: Стилски каламбури у вијестима информативног типа
 13. Драга Бојовић: Један осврт на проблем конгруенције у језику средстава масовне комуникације
 14. Олга Брајичић: Језик телевизије и норма српског језика
 15. Хаснија Муратагић-Туна: Нормативност језика „Наше Борбе”
 16. Јелица Стојановић: Неки облици језичке манипулације у средствима масовног информисања
 17. Јелица Јокановић-Михајлов: Типови и функције прозодијских карактеристика спикерског говора
 18. Петар Ђукановић: О неким акценатским дублетима у новоштокавским говорима
 19. Радослав Ј. Ђуровић: Неакцентоване дужине и ортотонијска норма
 20. Асим Пецо: Судбина фонеме х у нашем језику — још увијек привлачан проблем
 21. Драгана Мршевић-Радовић: Универзалност бинарних опозиција у језику Матије Бећковића (на примеру песме Доњи крај)
 22. Драгана Керкез: Фразеологизирани обрти у функцији перифрастичних предиката у језику средстава јавног информисања
 23. Михаило Шћепановић: Ономастичка терминологија и норма
 24. Стана Ристић: Нормативна питања у вези са лексиком разговорног језика
 25. Милорад Дешић: Нека питања лексичке норме у српском језику
 26. Драгомир Вујичић: Уз проблематику језичког нормирања: пуризам, либерализам или критеријум језичког одабирања
 27. Рајка Биговић-Глушица: Нека колебања у нашим правописним приручницима у односу на ијекавску норму
 28. Драгољуб Збиљић: Најновије размеђе у нормирању српског језика
 29. Радмило Маројевић: Завршна ријеч