НЕГИРАНИ ОБЛИК ИМПЕРАТИВА (НЕ+ИМПЕРАТИВ) И НЕГИРАНЕ ПЕРИФРАСТИЧНЕ ИМПЕРАТИВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (НЕМОЈ+ИНФИНИТИВ И НЕМОЈ+ДА+ПРЕЗЕНТ) У ДОКУМЕНТИМА ЦРНОГОРСКОГ СЕНАТА

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top