Peti lingvistički skup „Boškovićevi dani”

Пятая лингвистическая конференция «Дни Бошковича»
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
10–11. 10. 2002.
Broj knjige u ediciji:
61
Broj knjige u odjeljenju:
22
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
372
ISBN:
86-7215-139-9
COBISS.CG-ID:
5526032
Bibliografska jedinica:

Peti lingvistički skup „Boškovićevi dani”, Zbornici radova sa naučnih skupova, 61, Odjeljenje umjetnosti, 22, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2003.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/udxh
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Бранислав Остојић: ОТВАРАЊЕ НАУЧНОГ СКУПА
 2. Милинко Шарановић: ПОЗДРАВНА РИЈЕЧ 
 3. Живојин Станојчић: НЕКЕ СИНТАКСИЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ У ИЗГРАДЊИ ЈЕЗИЧКОГ ИЗРАЗА
 4. Драгана Мршевић-Радовић: КОНКУРЕНЦИЈА КУЛТУРНИХ/ЈЕЗИЧКИХ СИМБОЛА У СРПСКОЈ ФРАЗЕОЛОГИЈИ (ЗНАЧЕЊЕ ВРЕМЕНА БЕСКОНАЧНОГ)
 5. Бранислав Остојић: КОНКУРЕНЦИЈА ЈАТОВСКИХ ИЗГОВОРНИХ ЛИКОВА У СРПСКОМ КЊИЖЕВНОМ ЈЕЗИКУ ИЈЕКАВСКОГ ИЗГОВОРА
 6. Милош Ковачевић: КОНСТРУКЦИЈЕ С ЛЕКСЕМАМА ЗАМАЛО И УМАЛО И ЊИХОВ НОРМАТИВНИ СТАТУС
 7. Милица Радовић-Тешић: РАСЛОЈАВАЊЕ ЈЕЗИКА И ЊЕГОВ УТИЦАЈ НА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ ЛЕКСИЧКИХ ДУБЛЕТИЗАМА
 8. Божо Ћорић: О ПОЈМУ КОНКУРЕНЦИЈЕ У ТВОРБИ РЕЧИ
 9. Рајка Глушица: НАПОРЕДНА УПОТРЕБА ФУТУРА II ИМПЕРФЕКТИВНИХ ГЛАГОЛА И ПРЕЗЕНТА С ПРЕФИКСОМ УЗ
 10. Зорица Радуловић: УПОТРЕБА ИМЕНИЧКЕ ЗАМЈЕНИЦЕ ШТА И ШТО У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
 11. Јелица Стојановић: УЗРОЧНО-ЦИЉНА СЕМАНТИЧКА ВРИЈЕДНОСТ И УПОТРЕБА ПРЕДЛОГА ЗБОГ И РАДИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
 12. Драго Ћупић: ФОЛКЛОРНИ ЈЕЗИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ У „ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ”
 13. Јелена Јовановић: ТЕРМИНИ ИЗ ОБЛАСТИ НАУКЕ О СТИЛУ У БОШКОВИЋЕВУ ТЕРМИНОЛОШКОМ СИСТЕМУ 
 14. Радоје Симић: ФУНКЦИОНАЛНО-СТИЛСКО РАСЛОЈАВАЊЕ ДИЈАЛЕКТА 
 15. Дојчил Војводић: О ВИДСКО-ВРЕМЕНСКОЈ „КОНКУРЕНЦИЈИ” У СРПСКОМ И ДРУГИМ СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА 
 16. Александар Лома: О ЈЕДНОМ МАЊЕ ПОЗНАТОМ ПРИДЕВСКОМ ОБРАЗОВАЊУ (ТРАГОМ РАДОСАВА БОШКОВИЋА)
 17. Радмило Маројевић: КОНКУРЕНЦИЈА ПОСЕСИВНИХ КАТЕГОРИЈА У ЊЕГОШЕВОМ ЈЕЗИКУ
 18. Асим Пецо: ПРОФЕСОР БОШКОВИЋ КАО ДИЈАЛЕКТОЛОГ И БОСАНСКО-ХЕРЦЕГОВАЧКА ГРАЂА
 19. Стана Ристић: УЛОГА КОНКУРЕНЦИЈЕ У РЕГУЛИСАЊУ ЛЕКСИЧКЕ И ФУНКЦИОНАЛНО-СТИЛСКЕ НОРМЕ
 20. Јелица Јокановић-Михајлов: ИНТОНАЦИОНО ОБЛИКОВАЊЕ ИСКАЗА И НОРМА
 21. Драга Бојовић: СТАРИ ОРТОЕПСКИ ПРОБЛЕМИ И НОВЕ НОРМЕ (АКЦЕНАТ РИЈЕЧИ СТРАНОГ ПОРИЈЕКЛА)
 22. Марија-Магдалена Косановић: ЖАРГОН И ЈЕЗИЧКА НОРМА
 23. Миодарка Тепавчевић: О КОНСТРУКЦИЈАМА С ГЛАГОЛОМ ТРЕБАТИ, ЊИХОВИМ КОЛЕБАЊИМА И НОРМАТИВНОМ СТАТУСУ У ЈЕЗИКУ
 24. Соња Ненезић: ДУБЛЕТИЗАМ ПРИДЈЕВА НА -ЈИ И -ИЈИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
 25. Сања Шубарић: НЕГИРАНИ ОБЛИК ИМПЕРАТИВА (НЕ+ИМПЕРАТИВ) И НЕГИРАНЕ ПЕРИФРАСТИЧНЕ ИМПЕРАТИВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (НЕМОЈ+ИНФИНИТИВ И НЕМОЈ+ДА+ПРЕЗЕНТ) У ДОКУМЕНТИМА ЦРНОГОРСКОГ СЕНАТА
 26. Миодраг Јовановић: УПОТРЕБА КЊИЖЕВНИХ И ДИЈАЛЕКАТСКИХ ФОРМИ НЕКИХ ЗАМЈЕНИЦА У ПАШТРОВСКОМ ГОВОРУ
 27. Милан Стакић: ГЛАСОВНИ ПРОЦЕСИ И АНАЛОШКА УОПШТАВАЊА 
 28. Ненад Вуковић: ПОЗОРИШНИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНИ (ГОВОРНИ) ЈЕЗИК
 29. Богдан Терзић: НОРМАТИВИСТИЧКИ АСПЕКАТ РУСИЗАМА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
 30. Маријана Киршова: КОНКУРЕНЦИЈА УЗРОЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА У РУСКОМ ЈЕЗИКУ У ПОРЕЂЕЊУ СА СРПСКИМ
 31. Александар Милановић: СЕМАНТИЧКА И ТВОРБЕНА КОНКУРЕНЦИЈА У ПОСРБИЦАМА ПРЕДВУКОВСКОГ ПЕРИОДА 
 32. Вања Станишић: ЛИНГВИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА И НЕКА ПИТАЊА ПРАСЛОВЕНСКЕ ДИЈАЛЕКАТСКЕ ПОДЕЛЕ 
 33. Предраг Дилпарић: НЕКИ АСПЕКТИ УПОТРЕБЕ ПРЕДЛОГА ПО СА ДАТИВОМ И ЛОКАТИВОМ У СТАРОСЛОВЕНСКИМ СПОМЕНИЦИМА  
 34. Снежана Баук: СЕМАНТИКА И ТВОРБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ЈЕДНЕ КЛАСЕ ДРАГАЧЕВСКИХ ОНИМА
 35. Михаило Шћепановић: НЕКИ ВИДОВИ КОНКУРЕНЦИЈЕ ЈЕЗИЧКИХ СРЕДСТАВА У ТОПОНИМИЈИ ДРОБЊАКА 
 36. Радојица Јовићевић: ТОПОНИМИЈА У ПЕСМИ „БОЈ НА ДЕЛИГРАДУ” (У КАРАЏИЋЕВОЈ ИНТЕРПРЕТАЦИЈИ) 
 37. ХРОНИКА V ЛИНГВИСТИЧКОГ СКУПА 11. Х 2002. – ПОСЈЕТА ОРЈОЈ ЛУЦИ, РОДОМ МЈЕСТУ РАДОСАВА БОШКОВИЋА, ПОЗДРАВ ДОМАЋИНА МИЛИСАВА БОШКОВИЋА