ДЕВЕТАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ „ДНИ БОШКОВИЧА”

ВУК СТЕФАНОВИЧ КАРАДЖИЧ, ПËТР ВТОРОЙ ПЕТРОВИЧ НЕГОШ

Deveti lingvistički skup „Boškovićevi dani”
Original title:
Subtitle in original language:
VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ I PETAR DRUGI PETROVIĆ NJEGOŠ
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Meeting type:
Scientific Meeting
Date held:
26. 05. 2016.
Book number in Edition:
141
Book number in Department:
8
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
220
ISBN:
978-86-7215-390-3
COBISS.CG-ID:
31911952
Short link to the book:
http://canupub.me/91uv
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Бранислав Остојић: ОТВАРАЊЕ НАУЧНОГ СКУПА
 2. Живојин С. Станојчић: ВУКОВСКИ МОДЕЛ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА И ЊЕГОШЕВ ЈЕЗИК У СВЈЕТЛУ БЕЛИЋЕВОГ ТЕОРИЈСКОГ ПОЈМА „ЈЕЗИЧКО ОСЈЕЋАЊЕ (ДИЈАХРОНИЈСКИ И СИНХРОНИЈСКИ ЕЛЕМЕНТИ УНУТАРЈЕЗИЧКИ И ВАНЈЕЗИЧКИ АСПЕКТИ)
 3. Бранислав Остојић: ВУКОВА ЈЕЗИЧКА РЕФОРМА У ЦРНОЈ ГОРИ И ЊЕГОШЕВ ЈЕЗИК У ВУКОВУ МОДЕЛУ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИК
 4. Ана Пејановић: ВУК, ЊЕГОШ И ФРАЗЕОЛОГИЈА
 5. Радмило Н. Маројевић: ВУКОВО И ЊЕГОШЕВО ДЈЕЛО, С ТЕКСТОЛОШКОГ И ВЕРСОЛОШКОГ СТАНОВИШТА
 6. Јелена Башановић-Чечовић: СЕМАНТИЧКО-ТВОРБЕНЕ МОГУЋНОСТИ ИЗРАЖАВАЊА ЕКСПРЕСИВНОСТИ У ВУКОВОМ РЈЕЧНИКУ ИЗ 1852. ГОДИНЕ
 7. Радојица Р . Јовићевић: КЊИЖЕВНИ РОД , МОТО И ЈЕЗИК ТЕСТАМЕНТА ПЕТРА II ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША
 8. Ненац Вуковић: ПУТЕВИ ОРИЈЕНТАЛИЗАМА У СРПСКОХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ И ЊИХОВА СЛОЈЕВИТОСТ
 9. Јелица Стојановић: РИЈЕЧИ CACTABЉEHE ОД ДВИЈЕ ОСНОВЕ У ЛУЧИ МИКРОКОЗМА (ГРАМАТИЧКИ, СЕМАНТИЧКИ И СТИЛСКИ АСПЕКТ)
 10. Миодарка Тепавчевић: УТИЦАЈ ЊЕГОША И ВУКА НА СТВАРАЛАШТВО СТЕФАНА МИТРОВА ЉУБИШЕ
 11. Slavica Perović: POJMOVNA METAFORA MUŠKARAC U CRNOGORSKOM KULTURNOM SCENARIJU
 12. Данијела Радојевић: О РЕДУ РИЈЕЧИ КАО СИНТАКСИЧКО-СТИЛИСТИЧКОЈ КАТЕГОРИЈИ У ЈЕЗИКУ ПЕТРА II ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША
 13. Miloš Krivokapić: NEKE KARAKTERISTIKE CRNOGORSKOG PISANOG JEZIČKOG IZRAZA PREDVUKOVSKOG DOBA: VOKALSKI I KONSONANTSKI SISTEM JEZIKA SERDARA I GUVERNADURA RADONJIĆA (1714-1828)
 14. Милена Бурић: ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТ НАРОДНЕ ЕПСКЕ ДЕСЕТЕРАЧКЕ ПЈЕСМЕ КАО ЛИНГВОСТИЛИСТИЧКИ ФЕНОМЕН (У СВЈЕТЛУ ВУКОВЕ ТЕОРИЈЕ)