PROCEEDING OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES, 21/2012

Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, 21/2012
Original title:
Publisher:
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Release year:
Edition:
Book number in Department:
21
Book size:
17 x 24 cm
Pages:
442
ISSN:
0350-5472
COBISS.CG-ID:
678925
Short link to the book:
http://canupub.me/asip
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Ми­о­мир Да­шић: По­сре­до­ва­ње ру­ске ди­пло­ма­ти­је у по­ли­тич­ким не­спо­ра­зу­ми­ма Цр­не Го­ре и Ср­би­је 1903–1914.
 2. Зоран Лакић: Пар­ти­зан­ска ауто­но­ми­ја Сан­џа­ка и ју­го­сло­вен­ска фе­де­ра­ци­ја у осни­ва­њу
 3. Ми­ли­ца Ко­стић: Зна­ње, на­у­ка и раз­вој
 4. Дра­ган Ра­до­њић: Не­за­ви­сни ди­рек­то­ри и но­ва па­ра­диг­ма кор­по­ра­тив­ног упра­вља­ња 
 5. Ђор­ђе Бо­ро­зан: Цр­но­гор­ско-ита­ли­јан­ски ди­пло­мат­ски од­но­си
 6. Erich Ho­edl: Стра­те­ги­ја Евро­па 2020 и европ­ски опо­ра­вак
 7. Мир­ко Ва­си­ље­вић: Оп­шти (фи­ло­зоф­ско­прав­ни) по­глед на раз­вој ин­сти­ту­та упра­вља­ња ком­па­ни­ја­ма у упо­ред­ном пра­ву и прак­си
 8. Не­вен­ка Бо­го­је­вић-Глу­шче­вић: Cаr­tа no­tа­ri­liа у прав­ној прак­си сред­њо­вје­ков­них ис­точ­но­ја­дран­ских ко­му­на
 9. Јо­ви­ца Тр­ку­ља: Прав­но са­вла­да­ва­ње ауто­ри­тар­не про­шло­сти у Ср­би­ји
 10. Ра­до­ван Пе­ја­но­вић: Не­ке ан­тро­по­ло­шке ка­рак­те­ри­сти­ке ho­mo oeco­no­mi­cus 
 11. Бо­рис Ву­ки­ће­вић: Фак­то­ри ути­ца­ја Све­те Сто­ли­це на де­мо­крат­ске про­мје­не у зе­мља­ма ре­ал­со­ци­ја­ли­зма осам­де­се­тих го­ди­на XX сто­ље­ћа
 12. Ми­лу­тин А. Ље­ше­вић: Еко­ло­шка и ху­ма­на ети­ка
 13. Ми­ро­слав До­де­ро­вић, Здрав­ко Ива­но­вић: Ево­лу­ци­ја ге­о­по­ли­ти­ке и са­вре­ме­но зна­че­ње
 14. Ми­о­мир Да­шић: Увод­не на­по­ме­нe
 15. Иван Бо­жић: На­црт збир­ке из­во­ра за исто­ри­ју Цр­не Го­ре у сред­њем ви­је­ку (приредио и уводну напомену написао Миомир Дашић)
 16. Џејмс Пе­ти­фер: Цр­но­гор­ско исто­риј­ско пи­са­ње – Ран­ке и ње­го­во на­сље­ђе
 17. Зла­та Бо­јо­вић: Осврт – Пр­чањ, хи­сто­риј­ско-естет­ски при­каз 
 18. Дејан Газивода: Остаци цркве у блоку 25 на Светом Стефану
 19. Ра­ден­ко Шће­кић: Цр­на Го­ра – ка­рак­те­ри­сти­ке и дру­штве­но-по­ли­тич­ки усло­ви у ври­је­ме из­би­ја­ња ју­го­сло­вен­ске кри­зе
 20. Ма­ри­јан Пре­мо­вић: Сто­чар­ство сре­дњо­вје­ков­не жу­пе – на­хи­је Бу­ди­мље
 21. Промоција књиге „О историчарима ЦАНУ” академика Миомира Дашића (Ђор­ђе Бо­ро­зан, Ми­ха­и­ло Војводић, Жив­ко М. Ан­дри­ја­ше­вић, Ми­о­мир Да­шић)